Navigacija

13M051RS - Robotski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Robotski sistemi
Akronim 13M051RS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima -
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa aktuelnim robotskim sistemima i tehnologijama koje vode široj primeni robota u industrijskim i neindustrijskim okruženjima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje najaktuelnih tema u robotici: naprednih metoda upravljanja, sistemima i algoritama za bezbednu interakciju čoveka i robota, mogućnost primene veštačke inteligencije i učenja na robotskim sistemima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Rekapitulacija osnovnih koncepata industrijske i neindustrijske robotike. Napredni algoritmi upravljanja kretanjem robota i upravljanja kontaktnom silom u zadacima interakcije. Interakcija robota i čoveka - hardverska i softverska rešenja i metode. Veštačka inteligencija u robotici. Roboetika.
  Sadržaj praktične nastave Projekti na laboratorijskim robotskim sistemima.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i praktični projekti u laboratoriji.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0