Navigacija

13M051RS - Robotski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Robotski sistemi
Akronim 13M051RS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa multidisciplinarnim problemima koji se javljaju u robotici i načinom njihovog rešavanja. Razvoj integralnog pristupa multidisciplinarnim sistemima
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je upoznat sa različitim robotiskim sistemim. Osposobljavanja studenata za rad na razvoju i primeni robota, kao i za dalje usavršavanje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Kinematika. Dinamika. Planiranje kretanja. Arhitektura robota. Roboti sa paralelnim mehanizmima. Roboti sa fleksibilnim elementima. Robotske ruke i hvatanje. Roboti na točkovima. Dvonožni roboti. Egzoskeleti. Mikro/nano roboti. Industrijski roboti. Podvodni, kopneni i leteći mehanizmi. Roboti u hirurgiji i rehabilitaciji. Interakcija čovek-robot. Veštačka inteligencija u robotici. Roboetika.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe bazirane na simulatoru.
  Literatura
  1. B. Siciliano, O Khatib, Springer handbook of robotics, Springer-Verlag, Berlin.
  2. V. Potkonjak, Robotika, Univerzitet u Beogradu.
  3. S. Y. Nof, Handbook of Industrial Robotics, publ. John Wiley.
  4. specifična knjiška i časopisna literatura
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, seminari, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 40