Navigacija

13M021EKO - Elektromagnetna kompatibilnost

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromagnetna kompatibilnost
Akronim 13M021EKO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa problematikom elektromagnetske kompatibilnosti u oblasti industrijskih učestanosti. Proračuni i eksperimentalna procena nivoa elektromagnetskih uticaja. Analiza mogućnosti i mera za smanjivanje i otklanjanje elektromagnetskih smetnji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za određivanje nivoa elektromagnetskih smetnji u oblasti industrijskih učestanosti. Osposobljenost za primenu metoda za njihovo smanjenje i uklanjanje. Osposobljenost za ispitivanje uređaja i proveru ispunjavanja uslova elektromegnetske kompatibilnosti.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=38
  Sadržaj teorijske nastave Elektromagnetske smetnje. Načini prenošenja smetnji. Elektroenergetski vodovi, atmosferska pražnjenja, sklopne operacije i kvarovi u mrežama kao izvori smetnji. Merenje, računarske simulacije i načini smanjenja elektromagnetskih smetnji. Ispitivanje elektromagnetskih smetnji i kompatibilnosti. Propisi i standardi.
  Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije pojedinih pojava. Merenja uticaja i smetnji u laboratorijskim i realnim uslovima.
  Literatura
  1. Branko Popović, "Elektromagnetika", Akademska misao, Beograd,2005.
  2. Jovan Nahman, "Uzemljenje neutralne tačke distributivnih mreža", Naučna knjiga, Beograd, 1980.
  3. A. Đorđević, D. Olćan, "Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti", Akademska misao, Beograd, 2012.
  4. V. Prasad Kodali, "Engineering Electromagnetic Compatibility", IEEE Press, New York, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijski deo predavanja na tabli sa prezentacijama postupaka za proračun i merenje uticaja. Praktične vežbe. Izrada projekta.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 40
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0