Navigacija

13E111PP1 - Praktikum iz programiranja 1

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz programiranja 1
Akronim 13E111PP1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Osnovna namena Praktikuma je upoznavanje studenata sa kompletnim procesom razvoja programa i osposobljavanje za samostalan rad u konkretnom razvojnom okruženju. Ovako koncipiran, predmet ima za cilj da obradi i praktično nauči studente praktičnoj primeni svega onoga što su imali prilike da čuju na nastavi iz predmeta Programiranje 1.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Znanje osnovnih koncepata rada sa razvojnim okruženjima (izvršavanje programa korak po korak, praćenje trenutnog sadržaja promenljivih, preusmeravanje ulaza i izlaza), iz čega sledi osposobljenost za samostalno rešavanje programskih problema male ili srednje složenosti na računaru. Praktična primena svega naučenog u okviru predmeta Programiranje 1.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1pp1/index_oo.html
  Sadržaj teorijske nastave Nema
  Sadržaj praktične nastave Fokus ovog kursa su domaći zadaci, čije uspešno rešavanje zahteva od studenata da u praksi koriste najveći deo znanja stečenog u okviru kursa Programiranje 1, kao i da uspešno upotrebljavaju razvojno okruženje za picoComputer i programski jezik Pascal.
  Literatura
  1. Milan Čabarkapa, Osnovi programiranja u PASCAL-u, Krug, Beograd, 2001.
  2. Jozo Dujmović, Programski jezici i metode programiranja - odabrana poglavlja, Akademska misao, Beograd, 2004.
  3. Kathleen Jensen, Niklaus Wirth, Pascal priručnik, Mikroknjiga, Beograd, 1987.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Demonstracioni časovi predstavljaju prikaz rada u razvojnom okruženju. Domaći zadaci se periodično zadaju studentima, tako da imaju dovoljno vremena da se pripreme za odbranu na laboratorijskim vežbama. Prilikom odbrane domaćeg zadatka, ispitivač proverava i znanje studenata iz oblasti obuhvaćenih domaćim zadatkom. Ispit podrazumeva praktičnu izradu programa srednje složenosti na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0