Navigacija

13E111ORT - Osnovi računarske tehnike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi računarske tehnike
Akronim 13E111ORT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa Bulovom algebrom, prekidačkim funkcijama, prekidačkim mrežama, logičkim i memorijskim elementima i kombinacionim i sekcencijalnim modulima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju strukturu prekidačkih mreža; obavljaju analizu i sintezu kombinacionih i sekvencijalnih mreža; koriste kombinacione i sekvencijalne module.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/oo1ort1/index.html
  Sadržaj teorijske nastave Bulova algebra. Prekidačke funkcije. Minimizacija prekidačkih funkcija. Funkcije i struktura prekidačkih mreža. Logički elementi. Memorijski elementi. Struktura, analiza i sinteza kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža. Standardni kombinacioni moduli. Standardni sekvencijalni moduli.
  Sadržaj praktične nastave Primeri minimizacije prekidačkih funkcija, analize i sinteze kombinacionih i sekvencijalnih mreža. Projektovanje flip-flopova. Analiza mreža sa standardnim kombinacionim modulima (multiplekser, demultiplekser, prioritetni koder, dekoder, inkrementer, dekrementer, komparator, aritmetička i logička jedinica, ALU, sabirač i oduzimač). Projektovanje registara, brojača i memorije određenog kapaciteta.
  Literatura
  1. J.Đorđević - Skripta sa predavanja (2012.)
  2. Z.Radivojević, M.Punt, B.Nikolić, B.Lazić, J.Đorđević - "Zbirka zadataka iz osnova računarske tehnike 1" (Akademska misao, Beograd, 2009.)
  3. B. Lazić, "Osnovi računarske tehnike" (Akademska misao, Beograd, 2006.)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 60
  Seminari 0