Navigacija

13E064NMT - Nuklearna medicinska tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Nuklearna medicinska tehnika
Akronim 13E064NMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Studenti će biti upoznati sa interakcijom zračenja sa materijom, detekcijom zračenja, radionuklidima, radiofarmacima, proizvodnjom izotopa, statičkim i dinamičkim studijama, interpretacijom rezultata merenja, Angerovom gama kamerom, PET sistemom, stvaranjem X-zraka, projekcionim radiografskim metodama, fotonskom, protonskom, teško-jonskom, neutron-bor terapijom i planiranjem terapije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će imati dovoljno odgovarajućeg znanja koja im omogućavaju samostalan rad u obalasti nuklearne medicinske tehnike. Biće sposobni da prepoznaju i rešavaju razne probleme u oblasti Nuklearne medicine i Radiologije.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Radionuklidi i radiofarmaci. Organizacija radiohronografskih merenja i interpretacija rezultata merenja. Terapjski aspekti radiofarmaka. Dijagnostička radiologija. Izvor X-zračenja. Fizički i tehnički problemi projekcione radiografije sa filmom, intenzivirajućim ekranoim. Digitalna radiografija. Fluoroskopija i DSA. Terapija zračenjem.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe. Studenti se upoznaju sa scintilacionim detektorima zračenja putem dve laboratorijske vežbe: 1. Scintilaciona gama spektrometrija sa natrijum-jodidnim scintilatorom i 2. Gama-gama koincidencija sa natrijum-jodidnim detektorima. Rade se domaći zadaci.
Literatura
  1. Nuklearna medicinska tehnika, Predrag Marinković, skripta, 2007.
  2. Bushberg Jerrold, Essential Physics of Medical Imaging, Second Edition, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS ; ISBN: 0683301187, 2001
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1.5 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 5 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 35