Navigacija

13E061PF2 - Praktikum iz fizike 2

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz fizike 2
Akronim 13E061PF2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Primena i nadogradnja znanja stečenih u okviru kurseva Fizika 1 i Fizika 2. Upoznavanje studenata sa formiranjem matematičko-fizičkih modela određenih fizičkih fenomena i njihovom numeričkom implementacijom. Upoznavanje studenata sa laboratorijskom opremom i potencijalima eksperimentalnog rada u Institutima i laboratorijama u Beogradu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje osnovama primene računara u modelovanju i simulaciji različitih fizičkih fenomena.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave nema
  Sadržaj praktične nastave Vežbe na računaru: 1. Oscilacije. LHO, prigušene, prinudne i auto-oscilacije. Nelinearna dinamika: Lorencov atraktor, model predatora i plena. 2. Optika. Prostiranje svetlosti kroz nehomogenu sredinu. Projektovanje sistema tankih filmova. 3. Kvantna mehanika. Primena metode konačnih razlika na rešavanje Šredingerove jednačine. 4. Prostiranje toplote. Laboratorijske vežbe: Optika i Nuklearna fizika.
  Literatura
  1. D. Gvozdić, J. Crnjanski, M. Krstić: "Praktikum iz fizike 2", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/oo1pf2/?p=materijali
  2. D. Stanković, P. Osmokrović: "Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike", Zavod za fiziku tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 0 2
  Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz vežbe na računaru i demonstracione laboratorijske vežbe. Vežbe na računaru podrazumevaju da svaki student samostalno formira matematičko-fizički model i implementiraju ga primenom nekog programskog jezika. Tokom izrade vežbe studenti generišu elektronski izveštaj sa rezultatima simulacija izvršenih na osnovu formiranih modela.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 35 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 35 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0