Navigacija

13E054SUR - Senzori u robotici

Specifikacija predmeta
Naziv Senzori u robotici
Akronim 13E054SUR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osobinama i mogućnosti korišćenja senzora i senzorskih sistema specifičnih za robotiku.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za izbor i korišćenje robotskih senzora.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnove: unutrašnja merenja; spoljašnja merenja – interakcija robota sa okruženjem; specifičnosti. Senzori dodira i blizine. Senzori sile i momenta u robotici. Haptika robota. Senzori orijentacije i pozicioniranja u prostoru. Vizuelni sistemi. Donošenje odluka na bazi merenja više senzora.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe
Literatura
  1. M. Popović, Senzori u robotici, VETŠ, Beograd.
  2. B. Fraden, Springer handbook of modern sensors, Springer-Verlag, New York.
  3. V. Potkonjak, Robotika, Univerzitet u Beogradu.
  4. specifična knjiška i časopisna literatura
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, konsultacije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 50