Navigacija

13E053SAU2 - Sistemi automatskog upravljanja 2

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi automatskog upravljanja 2
Akronim 13E053SAU2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa konceptima frekvencijske evaluacije linearnih analognih i digitalnih sistema. Usvajanje metoda za projektovanje monovarijabilnog kontinualnog i digitalnog upravljanja u frekvencijskom domenu i prostoru stanja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: analiziraju osobine monovarijabilnih modela sistema u frekvencijskom domenu, specificiraju parametre projektovanja sistema upravljanja, odaberu odgovarajuće kontinualne/digitalne kontrolere, podese parametre kontrolera, kreiraju odgovarajuće digitalne zakone upravljanja za primenu u namenskom hardveru.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Frekvencijske karakteristike monovarijabilnih sistema. Zahtevi stabilnosti i performansi pri upravljanju u zatvorenoj sprezi. Projektovanje kontinualnog upravljanja na osnovu specifikacija otvorene sprege. Kompenzacija vremenskog kašnjenja. Analiza geometrijskog mesta korenova GMK. Optimalno upravljanje u prostoru stanja. Projektovanje i implementacija digitalnih kontrolera.
Sadržaj praktične nastave Frekvencijske karakteristike: konstrukcija i analiza. Osnovne i napredne tehnike projektovanja u frekvencijskom domenu. Proporcionalni, integro-diferencijalni, PI i PID kontroleri. Smitov prediktor. Analiza metodom GMK. Optimalni kontroleri prostora stanja. Digitalni kontroleri: izbor periode odabiranja, diskretizacija, ded-bit i Dalinov kontroler, implementacija digitalnih zakona upravljanja.
Literatura
  1. T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Sistemi upravljanja (u pripremi).
  2. M.R. Stojić: Sistemi automatskog upravljanja, Elektronski fakultet, Niš, 2004.
  3. T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Signali i sistemi, DEXIN, Beograd, 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0