Navigacija

13E043PIR - Praktikum iz računara

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz računara
Akronim 13E043PIR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa hardverom savremenih komercijalnih i industrijskuh računara. Upoznavanje sa primenom alata i servisa Windows, Linux i RT Linux operativnih sistema u svrhu merenja i upravljanja. Konfigurisanje i administriranje računarskih mreža.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da konfigurišu i proširuju računare standardnim i namenskim hardverom Osposobljavanje studenata da koriste usluge operativnog sistema u svrhu upravljanja resursima računara.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovna konfiguracija i namenski dodaci. Komponente, sklapanje ,rasklapanje i puštanje u rad. Napajanje, karakteristike i proračun. Tipovi i specifikacije mikroprocesora, ležišta i hladnjaci. Matične ploče i magistrale. Čipsetovi. Prekidi, DMA i U/I portovi. RS232, USB, i Fire wire. Windows, Linux i RT Linux. Servisi opeativnog sistema. Mreže.
Sadržaj praktične nastave BIOS, podešavanje, nadogradnja. Memorije, tipovi i razrešavanje konflikata. ATA/IDE interfejs, standardi. Diskovi, vrste, formati podataka i korišćenje. Audio-video hardver, specifikacije. Kriterijumi selekcije i podešavanje monitora. Upotreba servisa operativnog sistema. Povezivanje lokalne mreže. Povezivanje na Internet. Testiranje i evaluacija performansi. Benčmark testovi.
Literatura
  1. Nadogradnja i popravka PC računara, Scott Muller, prevod 14-tog izdanja, Izdavač: CET
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 1
Metode izvođenja nastave diskusije, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 70 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0