Navigacija

13E013ASM - Asinhrone mašine

Specifikacija predmeta
Naziv Asinhrone mašine
Akronim 13E013ASM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa elementima konstrukcije, principom rada i karakteristikama asinhronih mašina, kako bi bili osposobljeni za njihovo korišćenje, održavanje i izbor mašina odgovarajućih karakteristika.
Ishodi učenja (stečena znanja) Teorijska i praktična znanja za brzo ovladavanje tehnikama upotrebe u industriji: elektromotorni pogoni, vuča i automatizovani procesi.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Glavni konstrukcioni delovi i uloga. Namotaji statora i rotora. Navojni sačinioci. Ekvivalentno kolo za proučavanje stacionarnih stanja. Osnovne radne karakteristke asinhronog motora i asinhronog generatora. Regulacija brzine. Neuravnoteženi radni uslovi. Jednofazni asinhroni motor. Dinamički model. Vektorska kontrola.
Sadržaj praktične nastave Obavezne laboratorijske vežbe iz asinhronih mašina: prazan hod, kratak spoj, radne karakteristike, puštanje u rad, regulacija brzine.
Literatura
  1. B. Mitraković: Asinhrone mašine, udžbenik
  2. Z. Lazarević: Zbirka rešenih zadataka iz električnih mašina
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanje, auditorne računske vežbe, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0