Navigacija

13D111OPR - Odabrana poglavlja iz računarske grafike

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz računarske grafike
Akronim 13D111OPR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznaje gradivo predmeta "Računarska grafika".
   Ciljevi izučavanja predmeta Omogućiti studentima da steknu neophodna znanja i razviju sposobnost razvijanja algoritama i metoda, kao i bavljenja naučnim istraživanjima u oblasti računarske grafike.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da detaljno poznaju i primenjuju postojeće koncepte, da razvijaju nove metode i bave se naučnim istraživanjima za: modelovanje i iscrtavanje 3D objekata i scene, modelovanje digitalnih terena, modelovanje krivih i površina, razvoj grafičkih mašina i grafičkih biblioteka/paketa, virtuelnu i obogaćenu realost, primenu grafike u video-igrama i obrazovanju kroz zabavu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Napredni algoritmi računske geometrije. Modelovanje površina i tela. B-spline i NURBS. Modelovanje digitalnih terena. Tehnike iscrtavanja 3D scene. Metode globalnog osvetljenja: ray-tracing, radiosity, photon mapping. Mapiranje teksture. Grafičke mašine i bibioteke. Virtuelna realnost. Obogaćena realnost. Grafika u video-igrama i obrazovanju kroz zabavu. Napredne arhitekture grafičkih procesora.
   Sadržaj praktične nastave Praktična realizacija projekta i publikovanje postignutih rezultata.
   Literatura
   1. John F. Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, Steven K. Feiner, Kurt Akeley, "Computer Graphics: Principles and Practice", 3rd edition, Pearson Education, 2013
   2. Alan Watt, "3D Computer Graphics", 3rd edition, Addison-Wesley, 2000.
   3. Donald Hearn, Pauline Baker, "Computer Graphics – C Version", 2nd edition, Pearson Education, 2004.
   4. Mark de Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars, "Computational Geometry: Algorithms and Applications", 3rd edition, Springer-Verlag, 2008.
   5. Kenneth J. Varnum, "Beyond Reality: Augmented, Virtual, and Mixed Reality in the Library", American Library Association Editions, 2019.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Nastava se odvija u obliku seminara ili konsultacija po nastavnim jedinicama. Istraživački deo obuhvata prikupljanje i proučavanje relevantne literature sa kritičkim osvrtom u obliku seminarskog rada pogodnog za publikovanje. Praktični deo obuhvata realizaciju konkretnog zadatka.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti 25
   Kolokvijumi 0
   Seminari 25