Navigacija

13D021UZS - Uzemljivački sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Uzemljivački sistemi
Akronim 13D021UZS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Završene osnovne i diplomske (master) studije elektrotehnike i računarstva.
   Ciljevi izučavanja predmeta Kandidati se specijalizuju za studijsko proučavanje pojava u složenim uzemljivačkim sistemima elektroenergetskih postrojenja i mreža u normalnim i havarijskim uslovima. Analize obuhvataju pojave koje nastaju pri normalnim industrijskim učestanostima, ali i one koje su posledica atmosferskih pražnjenja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Kandidati se osposobljavaju da koriste savremene metode za teorijske i eksperimentalne provere karakteristika složenih uzemljivačkih sistema, za njihovo projektovanje i praktičnu realizaciju.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uzemljenje i uzemljivači. Električni udar. Karakteristične veličine uzemljivača. Propisi. Raspodela struja u sistemu uzemljenja. Metode proračuna uzemljenja. Udarna impedansa. Uzemljenje stubova vazdušnih vodova. Računarske metode modelovanja uzemljivača i uzemljivačkih sistema.
   Sadržaj praktične nastave Teorijska nastava u kombinaciji sa primenom sofverskih paketa za analizu uzemljivačkih sistema.
   Literatura
   1. 1. Jovan Nahman, "Uzemljenje neutralne tačke distributivnih mreža", Naučna knjiga, Beograd, 1980.
   2. 2. Jovan Nahman, Vladica Mijailović, "Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja", Akademska misao, Beograd, 2002.
   3. 3. Milenko Đurić, Razvodna postrojenja, Beopres, Beograd 2009.
   4. 4. Sakis Meliopoulos, "Power System Grounding and Transients", Marcel Dekker, New York, 1988.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava kombinovana sa primenom sofverskih paketa za analizu uzemljivačkih sistema. Izrada samostalnog projekta sa prezentacijom.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi
   Seminari 40