Navigacija

Upis na osnovne akademske studije bez polaganja prijemnog ispita za školsku 2020/21. godinu

Prema Konkursu Univerziteta u Beogradu, a na osnovu Pravilnika o osnovnim akademskim studijama Elektrotehničkog fakulteta, u okviru drugog upisnog roka za školsku 2020/2021. godinu prijavljuju se za upis kandidati koji imaju pravo upisa bez polaganja prijemnog ispita, i to:

 1. Lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno po odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju.
 2. Student druge visokoškolske ustanove koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu osnovnih akademskih studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na ovaj način, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.
 3. Student Elektrotehničkog fakulteta koji je upisan na jedan studijski program, može upisati drugi studijski program u okviru istog fakulteta ako je položio sve ispite sa prve godine, odnosno ostvario najmanje 60 ESPB na upisanom studijskom programu.
 4. Student Elektrotehničkog fakulteta kome je prestao status studenta u skladu sa članom 74 Statuta Fakulteta (u slučaju isteka zakonskog roka za završetak studija, ispisivanja sa studija, neupisivanja školske godine...), koji je ostvario najmanje 60 ESPB  na studijskom programu.

Ova lica mogu se upisati samo kao samofinansirajući studenti i ne ubrajaju se u odobreni broj studenata za određeni studijski program.

Prijava kandidata obaviće se od 02. do 15. septembra  2020. godine, od  11 do 13 časova, u Studentskom odseku (soba 92). 

Prilikom prijave kandidati dostavljaju originalna dokumenta na uvid, a podnose overene fotokopije  sledećih dokumenata:

 1. Prijava na konkurs (dobija se na Fakultetu)
 2. Molba - pisani zahtev za upis
 3. Dokumenata po kojima ispunjavaju uslov za upis iz stava 1, 2, 3 ili 4
  (diplomu o završenom fakultetu i dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima sa brojem ostvarenih ESPB bodova, uverenje o studiranju za prelaz sa drugog fakulteta ili prelaz na drugi studijski program u okviru ETF-a, rešenje o ispisu sa studija na osnovu prestanka studija, gubitka statusa studenta, ispisa na lični zahtev, neupisivanja školske godine.....)
 4. Ukoliko je diploma ili uverenje stečeno na drugom fakultetu u inostranstvu podnosi se overena fotokopija Rešenja o priznavanju studijskog programa, odnosno pređenog dela studijskog programa od strane Univerziteta u Beogradu , ili potvrda da je postupak priznavanja u toku
 5. Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs za upis u iznosu od 8000 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200. Svrha uplate: Prijava na konkurs za upis na studije.

U cilju priznavanja položenih ispita kandidati predaju i:

 • Zahtev za priznavanje položenih ispita
 • Plan  i program studija tj. položenih ispita

Pri upisu plaća se i nadokanada za priznavanje ispita u visini od 10.000 dinara.

Rok za završetak upisa kandidata koji se upisuju bez prijemnog ispita je 15. oktobar 2020. godine.