Navigacija

Telekomunikacije i informacione tehnologije

Šef odseka: Dr Aleksandra  Smiljanić, redovni profesor

Smer: Sistemsko inženjerstvo

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6 LINK
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6 Predavanje
Sajt
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E042EE Elementi elektronike I 3+2+1 5 LINK
13E042OEL Osnovi elektronike I 3+2+1 5 Sajt
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5 LINK
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6 LINK
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5 LINK
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5 LINK
13E032EM Električna merenja I 2+0+3 5 LINK
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma
13E072PRK3 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3 Predavanje
Sajt
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3 LINK
13E112POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3 LINK
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3 LINK
Ukupno   29 30-31  
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E072TEM Elektromagnetika O 3+2+0 6 LINK
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6 Sajt
13E032T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6 Predavanje
Sajt
13E082VIST Verovatnoća i statistika O 1+1+0,5 3 Predavanje
Sajt
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta
13E082EDMT Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * I 1+1+0,5 3 Predavanje
Sajt
13E082DIF Diferencijalne jednačine # I 1+1+0,5 3 Sajt
13E082NUM Numerička matematika * I 1+1+0,5 3 Sajt
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * I 1+1+0,5 3 Sajt
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije
# Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika
Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3 EJ4 - Sajt
FJ4 - Sajt
NJ4 - Sajt
13E032PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3 Predavanje
Sajt
Ukupno   25,5-26 30  

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6 LINK
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6 LINK
13E033UTM Uvod u telekomunikacione mreže O 3+1+1 6 LINK
13E033OPI Osnove i primena Interneta O 3+2+0 6 LINK
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+1+1 6 LINK
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6 LINK
13E073MT Mikrotalasna tehnika I 3+1,5+0,5 6 LINK
Ukupno   26 30  
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6 Sajt
13E033TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6 Sajt
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Bira se jedan od sledećih osam izbornih predmeta
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E113BP Baze podataka I 2+2+1 6 Predavanje
Sajt
13E033OS2 Obrada signala 2 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033OGK Osnovi govorne komunikacije 4 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033AI Arhitektura interneta 6 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E07AEF Analogni električni filteri 7 I 2+2+1 6 Predavanje
Sajt
13E073MPK Mikrotalasna pasivna kola I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E073AP Antene i prostiranje I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Ukupno   25 30  

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6 LINK
13E034MAP Mrežna administracija i programiranje O 3+1+1 6 LINK
13E034KS Komutacioni sistemi O 3+1+1 6 LINK
13E034TKM Telekomunikacione mreže za pristup 3 O 3+2+0 6 LINK
Biraju se dva od sledećih jedanaest izbornih predmeta
13E034AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6 LINK
13E034TV Televizija I 3+1+1 6 LINK
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6 LINK
13E034URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6 LINK
13E034SS Satelitski sistemi 1 I 3+1+1 6 LINK
13E034R Radio tehnologije I 3+1+1 6 LINK
13E034SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6 LINK
13E034IPT IP telefonija 5 I 3+1+1 6 LINK
13E064OTP Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi I 3+2+0 6 LINK
13E034TKM Telekomunikacione mreže za pristup 3 I 3+2+0 6 LINK
13E034IoT IoT mreže 8) I 3+1+1 6 LINK
Ukupno   25 30  
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E034TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Biraju se dva od sledećih osam izbornih predmeta
13E034JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6 Sajt
13E074EK Elektromagnetska kompatibilnost I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E034IP Internet programiranje I 3+1+1 6 Predavanje
13E034PKH Programiranje komunikacionog hardvera I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama I 3+1+1 6

Predavanje
Sajt

13E064PTS Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima I 3+1+1 6 LINK
13E034MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E034PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima 2) I 3+1+1 6 Predavanja
Sajt
13E033AI Arhitektura interneta 6) I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E034RMS Razvoj mobilnih servisa 9) I 3+1+1 6 LINK
13E004SP Stručna praksa O   2  
13E004ZR Završni rad O   10  
Ukupno   15 30  

1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

2) Predmet se ne nudi školske 2014/15. i 2015/16. godine.

3) Od školske 2015/16. godine ovaj predmet je prebačen iz grupe obaveznih u grupu izbornih predmeta. Ovaj predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

4) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

5) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

6) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17.godini. Od školske 2017/18. godine predmet je prebačen u 8. semestar i može se ponovo izabrati.

7)Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv predmeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".

8) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.

9) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine. Predmet se ne nudi u školskoj 2020/21. godini.

Smer: Radio komunikacije

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6 LINK
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6 Predavanje
Sajt
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E042EE Elementi elektronike I 3+2+1 5 LINK
13E042OEL Osnovi elektronike I 3+2+1 5 Sajt
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5 LINK
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6 LINK
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5 LINK
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5 LINK
13E032EM Električna merenja I 2+0+3 5 LINK
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma
13E072PRK3 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3 Predavanje
Sajt
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3 LINK
13E112POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3 LINK
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3 LINK
Ukupno   29 30-31  
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E072TEM Elektromagnetika O 3+2+0 6 LINK
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6 Sajt
13E032T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6 Predavanje
Sajt
13E082VIST Verovatnoća i statistika O 1+1+0,5 3 Predavanje
Sajt
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta
13E082EDMT Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * I 1+1+0,5 3 Predavanje
Sajt
13E082DIF Diferencijalne jednačine # I 1+1+0,5 3 Sajt
13E082NUM Numerička matematika * I 1+1+0,5 3 Sajt
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * I 1+1+0,5 3 Sajt
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije
# Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika
Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3 EJ4 - Sajt
FJ4 - Sajt
NJ4 - Sajt
13E032PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3 Predavanje
Sajt
Ukupno   25,5-26 30  

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6 LINK
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6 LINK
13E033UTM Uvod u telekomunikacione mreže O 3+1+1 6 LINK
13E073MT Mikrotalasna tehnika O 3+1,5+0,5 6 LINK
Bira se jedan od sledeća četiri izbornih predmeta
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6 LINK
13E033OPI Osnove i primena Interneta I 3+2+0 6 LINK
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+1+1 6 LINK
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6 LINK
Ukupno   26 30  
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6 Sajt
13E033TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6 Sajt
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E073AP Antene i prostiranje I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033OS2 Obrada signala 2 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E073MPK Mikrotalasna pasivna kola I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033OGK Osnovi govorne komunikacije 3 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033AI Arhitektura Interneta 5 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E073AEF Analogni električni filteri 6 I 2+2+1 6 Predavanje
Sajt
Ukupno   25 30  

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6 LINK
13E034R Radio tehnologije O 3+1+1 6 LINK
13E034KS Komutacioni sistemi O 3+1+1 6 LINK
Biraju se dva od sledećih deset izbornih predmeta
13E034TV Televizija I 3+1+1 6 LINK
13E034URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6 LINK
13E034MAP Mrežna administracija i programiranje I 3+1+1 6 LINK
13E034TKM Telekomunikacione mreže za pristup 4 I 3+2+0 6 LINK
13E034SS Satelitski sistemi 1 I 3+1+1 6 LINK
13E034AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6 LINK
13E034IPT IP telefonija 4 I 3+1+1 6 LINK
13E034SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6 LINK
13E064OTP Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi I 3+2+0 6 LINK
13E034IoT IoT mreže 7) I 3+1+1 6 LINK
Ukupno   25 30  
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E034TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta
13E034JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6 Sajt
13E074EK Elektromagnetska kompatibilnost I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E034IP Internet programiranje I 3+1+1 6 Predavanje
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E034PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima 2) I 3+1+1 6 Predavanja
Sajt
13E034MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033AI Arhitektura Interneta 5)  I 3+1+1   6 Predavanje
Sajt
13E034RMS Razvoj mobilnih servisa 8) I 3+1+1 6 LINK
13E004SP Stručna praksa O   2  
13E004ZR Završni rad O   10  
Ukupno   15 30  

1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

2) Predmet se ne nudi školske 2014/15. i 2015/16. godine.

3) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

4) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

5) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17.godini. Od školske 2017/18. godine predmet je prebačen u 8. semestar i može se ponovo izabrati.

6)Od školske 2017/18. godine promenjen je naziv predmeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".

7) Predmet se može izabrati od šk. 2018/19. godine.

8) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine. Predmet se ne nudi u školskoj 2020/21. godini.

Smer: Audio i video komunikacije

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6 LINK
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6 Predavanje
Sajt
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E042EE Elementi elektronike I 3+2+1 5 LINK
13E042OEL Osnovi elektronike I 3+2+1 5 Sajt
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5 LINK
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6 LINK
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5 LINK
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5 LINK
13E032EM Električna merenja I 2+0+3 5 LINK
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma
13E072PRK3 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3 Predavanje
Sajt
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3 LINK
13E112POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3 LINK
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3 LINK
Ukupno   29 30-31  
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E072TEM Elektromagnetika O 3+2+0 6 LINK
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6 Sajt
13E032T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6 Predavanje
Sajt
13E082VIST Verovatnoća i statistika O 1+1+0,5 3 Predavanje
Sajt
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta
13E082EDMT Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * I 1+1+0,5 3 Predavanje
Sajt
13E082DIF Diferencijalne jednačine # I 1+1+0,5 3 Sajt
13E082NUM Numerička matematika * I 1+1+0,5 3 Sajt
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * I 1+1+0,5 3 Sajt
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije
# Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika
Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3 EJ4 - Sajt
FJ4 - Sajt
NJ4 - Sajt
13E032PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3 Predavanje
Sajt
Ukupno   25,5-26 30  

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6 LINK
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6 LINK
13E033UTM Uvod u telekomunikacione mreže O 3+1+1 6 LINK
13E033OPI Osnove i primena Interneta O 3+2+0 6 LINK
Bira se jedan od sledeća četiri izbornih predmeta
13E043AEL Analogna elektronika I 3+1+1 6 LINK
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+1+1 6 LINK
13E073MT Mikrotalasna tehnika I 3+1,5+0,5 6 LINK
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6 LINK
Ukupno   26 30  
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6 Sajt
13E033TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6 Sajt
13E033OS2 Obrada signala 2 O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Bira se jedan od sledeća četiri izborna predmeta
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033OGK Osnovi govorne komunikacije 1 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033AI Arhitektura interneta 2 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E073AEF Analogni električni filtri 4 I 2+2+1 6 Predavanje
Sajt
Ukupno   25 30  

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6 LINK
13E033E Elektroakustika O 3+1+1 6 LINK
13E034TV Televizija O 3+1+1 6 LINK
Biraju se dva od sledećih deset izbornih predmeta
13E034SOS Sistemi za obradu slike * I 3+1+1 6 LINK
13E034AOS Adaptivna obrada signala * I 3+1+1 6 LINK
13E034MAP Mrežna administracija i programiranje I 3+1+1 6 LINK
13E034TKM Telekomunikacione mreže za pristup 3 I 3+2+0 6 LINK
13E034R Radio tehnologije I 3+1+1 6 LINK
13E034OGS Obrada govornog signala 6) I 3+1+1 6 LINK
13E034KS Komutacioni sistemi I 3+1+1 6 LINK
13E034IPT IP telefonija 3 I 3+1+1 6 LINK
13E064OTP Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi I 3+2+0 6 LINK
13E034IoT IoT mreže 5) I 3+1+1 6 LINK
Ukupno   25 30  
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E034TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E034AS Audio sistemi O 3+1+1 6 Sajt
13E034VS Video sistemi O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E004SP Stručna praksa O   2  
13E004ZR Završni rad O   10  
Ukupno   15 30  


* Mora se izabrati bar jedan predmet iz ove grupe.

1) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

2) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17. godini.

3) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

4)Od školske 2017/18. godine promenjen je naziiv premeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".

5) Predmet se može izabrati od šk. 2018/19. godine.

6) Predmet se ne nudi u šk. 2018/19., 2019/20. godini.

Smer: Mikrotalasna tehnika

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E082M3 Matematika 3 O 3+3+0 6 LINK
13E072OTEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6 Predavanje
Sajt
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E042EE Elementi elektronike I 3+2+1 5 LINK
13E042OEL Osnovi elektronike I 3+2+1 5 Sajt
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
13E112OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5 LINK
13E112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6 LINK
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
13E112OR Organizacija računara I 2+2+1 5 LINK
13E062OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5 LINK
13E032EM Električna merenja I 2+0+3 5 LINK
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma
13E072PRK3 Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3 Predavanje
Sajt
13E082RPM3 Računarski praktikum iz matematike 3 I 1+0+1 3 LINK
13E112POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3 LINK
13E092EJ3
13E092RJ3
13E092NJ3
13E092FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3 LINK
Ukupno   29 30-31  
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E072TEM Elektromagnetika O 3+2+0 6 LINK
13E052SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6 Sajt
13E032T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6 Predavanje
Sajt
13E082VIST Verovatnoća i statistika O 1+1+0,5 3 Predavanje
Sajt
Bira se jedan obavezno, a maksimalno dva od sledeća četiri predmeta
13E082EDMT Elementi diskretne matematike u telekomunikacijama * I 1+1+0,5 3 Predavanje
Sajt
13E082DIF Diferencijalne jednačine # I 1+1+0,5 3 Sajt
13E082NUM Numerička matematika * I 1+1+0,5 3 Sajt
13E082OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize * I 1+1+0,5 3 Sajt
* Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Sistemsko inženjerstvo, Radio komunikacije, Audio i video komunikacije
# Označeni predmeti su korisni za studente koji upišu smer Mikrotalasna tehnika
Ako se iz prethodne grupe izabere jedan predmet, onda se moraju izabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
13E092EJ4
13E092RJ4
13E092NJ4
13E092FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3 EJ4 - Sajt
FJ4 - Sajt
NJ4 - Sajt
13E032PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3 Predavanje
Sajt
Ukupno   25,5-26 30  

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6 LINK
13E033T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6 LINK
13E033UTM Uvod u telekomunikacione mreže O 3+1+1 6 LINK
13E073MT Mikrotalasna tehnika O 3+1,5+0,5 6 LINK
Bira se jedan od sledećih šest izbornih predmeta
13E043AEL Analogna elektronika I 3+1+1 6 LINK
13E053OSU Osnovi sistema upravljanja I 3+1+1 6 LINK
13E033E Elektroakustika I 3+1+1 6 LINK
13E033OPI Osnove i primena Interneta I 3+2+0 6 LINK
13E063MUE Materijali u elektrotehnici I 3+2+1 6 LINK
13E033TM Telekomunikaciona merenja I 3+1+1 6 LINK
Ukupno   26 30  
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E033T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033RK Radio komunikacije O 3+1+1 6 Sajt
13E033TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6 Sajt
13E073AP Antene i prostiranje O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Bira se jedan od sledećih osam izbornih predmeta
13E042OD Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E074SAP Softverski alati za projektovanje antena 1 I 3+1+1 6 LINK
13E063OTK Optoelektronske telekomunikacione komponente I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033OS2 Obrada signala 2 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E113BP Baze podataka I 2+2+1 6 Predavanje
Sajt
13E073AEF Analogni električni filtri 9 I 2+2+1 6 Predavanje
Sajt
13E033OGK Osnovi govorne komunikacije 6 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E033AI Arhitektura interneta I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Ukupno   25 30  

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E034RS Radio sistemi O 3+1+1 6 LINK
13E073MPK Mikrotalasna pasivna kola 2 O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E074ME Mikrotalasna elektronika O 3+1+1 6 LINK
13E074MM Mikrotalasna merenja O 3+1+1 6 LINK
Biraju se dva od sledećih trinaest izbornih predmeta
13E034MAP Mrežna administracija i programiranje I 3+1+1 6 LINK
13E074SAP Softverski alati za projektovanje antena 1) I 3+1+1 6 LINK
13E034KS Komutacioni sistemi I 3+1+1 6 LINK
13E034TKM Telekomunikacione mreže za pristup 8) I 3+1+1 6 LINK
13E034TV Televizija I 3+1+1 6 LINK
13E034AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6 LINK
13E034URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6 LINK
13E033E Elektroakustika 3 I 3+1+1 6 LINK
13E034SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6 LINK
13E034SS Satelitski sistemi 5 I 3+1+1 6 LINK
13E034IPT IP telefonija 8 I 3+1+1 6 LINK
13E034R Radio tehnologije I 3+1+1 6 LINK
13E064OTP Optoelektronski telekomunikacioni podsistemi I 3+2+0 6 LINK
Ukupno   25 30  
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti Link za pristup predavanju
13E034TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E074EK Elektromagnetska kompatibilnost O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E073MPK Mikrotalasna pasivna kola 2 O 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
Ne bira se nijedan predmet jer su svi obavezni ***
13E074SAP Softverski alati za projektovanje antena 1 I 3+1+1 6 LINK
13E034JMS Javni mobilni sistemi 4 I 3+1+1 6 Sajt
13E034IP Internet programiranje 4 I 3+1+1 6 Predavanje
13E034MIST Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama 4 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E064PTS Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima 4 I 3+1+1 6 LINK
13E044IRS Integrisani računarski sistemi 4 I 3+1+1 6 Predavanje
Sajt
13E073PTEK Primena teorije električnih kola u elektrotehnici 4 I 2+2+1 6 LINK
13E004SP Stručna praksa O   2  
13E004ZR Završni rad O   10  
Ukupno   15 30  

1) Predmet je prebačen u 7. semestar od školske 2013/14. godine.

2) Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar kao obavezan predmet od školske 2013/14. godine.

3) Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 5. semestru.

4) Predmeti se ne nude od školske 2013/14. godine, jer su svi predmeti u 8. semestru obavezni.

*** Ovo pravilo važi od školske 2013/14. godine, jer su svi predmeti u 8. semestru obavezni, a do tada je važilo pravilo da se u 8. semestru bira jedan izborni predmet.

5) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

6) Predmet se ne nudi u školskoj 2015/16. godini.

7) Predmet se ne nudi u školskoj 2016/17. godini.

8) Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.

9)Od školske 2017/18. godine promenjen je naziiv premeta "Primena teorije električnih kola u elektrotehnici" u "Analogni električni filtri".