Navigacija

OT4ŠTM - Širokopojasne telekomunikacione mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Širokopojasne telekomunikacione mreže
Akronim OT4ŠTM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Telekomunikacione mreže (OT3TM)
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa arhitekturama, tehnologijama i protokolima koji se koriste u okosnici savremenih telekomunikacionih mreža.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti bi trebalo da: (1) steknu znanja o savremenim tehnologijama i protokolima u okosnici telekomunikacionih mreža; (2) umeju da analiziraju performanse IP mreža sa implementiranim kvalitetom servisa i/ili MPLS funkcionalnošću.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave (1) Uvod–definicije, klasifikacija i integracija servisa, pregled tehnologija komutacije i prenosa u okosnici. (2) Kvalitet servisa – arhitekture i mehanizmi implementacije. (3) Multiprotokolska komutacija labela (MPLS) – osnovne operacije, podrška arhitekturi diferenciranih servisa, inženjering saobraćaja. (4) IP/MPLS virtuelne privatne mreže. (5) Generalizovana MPLS. (6) Operatorski Ethernet.
Sadržaj praktične nastave Vežbe, domaći zadaci i seminarski rad iz zadate oblasti (projektovanje mreže, virtuelne privatne mreže, mehanizmi kvaliteta servisa) sa prezentacijom rezultata numeričke analize i/ili simulacije.
Literatura
  1. M. Stojanović, V. Aćimović-Raspopović, "Savremene IP mreže: arhitekture, tehnologije i protokoli", Beograd, Akademska misao, 2012. (Udžbenik).
  2. J. I. Agbinya, "IP Communications and Services for NGN", Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, 2010. (Odabrana poglavlja).
  3. A. Farrel, I. Bryskin, "GMPLS Architecture and Applications", Morgan Kaufmann Series in Networking, Elsevier, 2006. (Odabrana poglavlja).
  4. Relevantni IETF dokumenti, ITU-T preporuke, ETSI standardi, IEEE standardi, 3GPP standardi, MEF standardi.
  5. Materijali sa predavanja.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, domaći zadaci, seminarski radovi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 65
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 25
Seminari 10