Navigacija

OT4IP - Internet programiranje

Specifikacija predmeta
Naziv Internet programiranje
Akronim OT4IP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Studenti će naučiti da implementiraju dinamičke veb sajtove koji omogućavaju željeni prikaz sadržaja i interakcije sa korisnicima, koristeći programske alate otvorenog koda.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da dizajniraju i implementiraju veb sajtove sa velikim brojem mogućnosti, kao što su: unos i čitanje podataka u udaljenu bazu, autentifikacija, pretraživanje sajta, korisničke sesije, analiza marketinških opcija, provera ispravnosti popunjenih formulara itd.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Najpre će biti predavani programski jezici pomoću kojih se definiše prikaz sadržaja u brauzeru krajnjeg korisnika, XHTML i CSS. Zatim će biti izložen JavaScript, jezik kojim se implementiraju reakcije na korisničke akcije na korisničkom računaru. Na kraju će biti predavani PHP jezik i MySQL baza podataka pomoću kojih se implementiraju reakcije na korisničke akcije na strani servera.
Sadržaj praktične nastave Studenti će na vežbama izraditi dinamički veb sajt sa raznim značajnim funkcionalnostima. Veb sajt će se raditi u tri etape: najpre će biti definisan izgled sajta pomoću XHTML i CSS programskih jezika, zatim će sajtu biti dodate JavaScript funkcionalnosti, na kraju će sajt biti povezan pomoću PHP koda sa MySQL bazom.
Literatura
  1. Slajdovi na http://home.etf.rs/~aleksandra/IP.html
  2. E. Castro, HTML for the World Wide Web with XHTML and CSS, Fifth Edition, Peachpit Press, 2003.
  3. David Falangan, JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly Media, Inc., 5th edition, August 17, 2006
  4. Jason Gilmore, Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional, Third Edition (Beginning from Novice to Professional), Apress, March 2008.
  5. Luke Welling, and Laura Thomson Laura (Author) PHP and MySQL Web Development (4th Edition) (Developer's Library), Addison-Wesley Professional, October 2008
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Nastava se sastoji iz predavanja i vežbi. Na vežbama se kroz projekat izrađuje dinamički veb sajt. Na projektu rade grupe od dva, tri studenta. Ctudenti mogu naći informacije vezane za predmet na veb sajtu http://home.etf.rs/~aleksandra/IP.html .
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 60
Kolokvijumi 0
Seminari 0