Navigacija

OS3EM1 - Električne mašine 1

Specifikacija predmeta
Naziv Električne mašine 1
Akronim OS3EM1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Osnove elektromehaničke konverzije. Razumevanje principa rada, konstrukcije i upotrebe el. mašina. Analiza, dinamički model. Elektromagnetsko polje u zazoru, i određivanje pokretačkog momenta i snage konverzije. Analiza stacionarnih stanja, ekvivalentna kola, razumevanje mehaničkih i eksploatacionih karakteristika. Osposobljavanje za analizu, modelovanje, specificiranje i korišćenje EM. Napajanje, upravljanje
Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje sa principima rada električnih mašina, razumevanje osnovnih aspekata konstrukcije mašina za jednosmernu struju i mašina za naizmeničnu struju, poznavanje zamenskih šema za stacionarna stanja, poznavanje osnovnih mehaničkih karakteristika pojedinih mašina. Razmevanje tokova snage u motornom i generatorskom radu. Sticanje znanja potrebnih za modelovanje, specificiranje, napajanje i upravljanje.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti elektromehaničke konverzije, nelinearni medijum, izrazi za energiju polja, koenergiju, moment i snagu konverzije. Kvazi sinusoidalno raspodeljeni namotaj, sačinioci. Fluks, elektromotorna i magnetomotorna sila. Modelovanje MJSS, AM, SM. Dvofazni ekvivalent, Parkova transformacija. Jednačine naponske ravnoteže, rad u stacionarnom stanju, zamenske šeme i mehaničke karakteristike.
Sadržaj praktične nastave Elementi konstrukcije u principi rada asihronih, sinhronih i MJSS. Konvencije u označavanju i nazivne veličine. Mehanička komutacija kod mašina za jednosmernu struju (MJSS). Mašine za naizmeničnu struju i elektronska komutacija. Rad asinhronog motora napajanog iz izvora varijabilne učestanosti i napona. Izbor asinhronog motora za datu aplikaciju. Sinhroni motor sa permanentnom pobudom.
Literatura
  1. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer 2012
  2. Miloš Petrović, "Električne mašine i postrojenja"
  3. Electrical machines, Fitzgerald-Kingsly
  4. Theodor Wildie, "Electrical machines"
  5. Slobodan N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 predavanja, 14 časova auditornih vežbi. 1 čas pokaznih laboratorijskih vežbi, aspekti konstrukcije mašina demonstracijom lab. primeraka EM tokom predavanja. 75 časova samostalnog rada, od čega opciono 25 kroz seminare i diskusije. Rad sa studentima 1:1 u toku 4 sata konsultacija svake nedelje.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 25
Praktična nastava 5 Usmeni ispit 25
Projekti 0
Kolokvijumi 40
Seminari 5