Navigacija

OO1P2 - Programiranje 2

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje 2
Akronim OO1P2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul Elektrotehnika i računarstvo
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa sintaksom i semantikom programskog jezika S. Primena naprednih koncepata proceduralnog programiranja u jeziku S. Osposobljavanje studenata za konstrukciju algoritama, korišćenje statičkih i dinamičkih struktura podataka, implementaciju i testiranje programa u jeziku S.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti u stanju da: izračunaju vrednost realnog broja na osnovu prikaza po IEEE standardu i da računaju sa ovakvim brojevima, napišu složenije programe na jeziku C koji koriste operatore, kontrolne strukture i bibliotečke funkcije, upotrebe makroprocesorske direktive, kao i da razvijaju, testiraju i nadograđuju modularne programe koji koriste ulančane liste, stabla i datoteke.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Struktura programa. Tipovi podataka. Operatori. Kontrolne strukture. Nizovi. Pokazivači. Dinamička alokacija memorije. Funkcije: definisanje, argumenti, bočni efekti, rekurzija, prototip. Vidljivost i trajnost promenljivih. Predprocesor. Strukture i unije. Ulaz/izlaz, tekstualne i binarne datoteke. Dinamičke strukture podataka (ulančane liste, stabla). Razvoj složenih programa u jeziku C.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se izvodi u okviru auditornih vežbi, koje u potpunosti prate redosled tema koje se izlažu u okviru predavanja. Za svaku temu obrađuje se skup primera i zadataka sa rešenjima, kao i pitanja sa ponuđenim odgovorima vezana za tu temu.
  Literatura
  1. Programski jezik S sa rešenim zadacima, Laslo Kraus, Akademska misao, 2000.
  2. Rešeni zadaci iz programskog jezika S, Laslo Kraus, Akademska misao, 2004.
  3. C: A Software Engineering Approach, Peter A. Darnell and Philip E. Margolis, Springer; 3rd edition (May 29, 1996).
  4. Programiranje 2, prezentacije korišćene na predavanjima i vežbama, Veb sajt Katedre za RTI Elektrotehničkog fakulteta, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p2/materijal.html
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 65
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 35
  Seminari 0