Navigacija

OG4OE - Opšta energetika

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta energetika
Akronim OG4OE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Uvid u osnovne koncepte opšte energetike sa naglaskom na obnovljive izvore, održivost i mogućnosti supstitucije. Studija ekonomske izvodljivosti korišćenja energije vetra.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje transformacijama energije i uopšte, savremenim tehnologijama za dobijanje korisne energije. Posle ovog kursa, opredeljivanje za neku od tehnologija obnovljivih izvora tebalo bi da bude lakše a ekonomska motivacija jasnija. Šira slika o mogućnostima supstitucije električne energije, ekologije, ekonomije i održivosti opisanih koncepcija.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije. Eksergija i anergija. Ugalj, nafta i gas. Tehnologije, obogaćivanje i prerada. Gasoviti i tečni ugljovodonici. Prirodni gas. Kjoto protokol. Gasovi staklene bašte. Geotermalna energija. Hidroenergija. Energija vetra. Inženjerska ekonomija. Studija izvodljivosti. Solarna energija. Gorivne ćelije. Tehnologija biomase.
   Sadržaj praktične nastave Studija izvodljivosti.
   Literatura
   1. http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=15
   2. Masters, Gilbert M., "Renewable and Efficient Electric Power Systems", John Wiley & Sons, 2004, USA
   3. I. Škokljev, "Planiranje elektroenergetskih sistema", Taurus Publik, Beograd, 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0