Navigacija

OG3DIM - Distributivne i industrijske mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Distributivne i industrijske mreže
Akronim OG3DIM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa koncepcijama, tehnologijama, planiranjem i eksploatacijom distributivnih i industrijskih mreža. Pored toga, neophodno je studente upoznati sa aspektima ekonomičnosti rada mreža, sa kvalitetom isporuke električne energije i graničnim termičkim režimima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti obučeni da samostalno rade na poslovima projektovanja, planiranja, analize i optimizacije distributivnih i industrijskih mreža srednjih veličina sa naglaskom na komjuterskim aplikacijama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Opšta razmatranja. Karakteristike potrošnje, faktor jednovremenosti, domaćinstvo kao element sistema. Industrijski potrošači. Principska rešenja mreža. Prognoza potrošnje. Proračun tokova snaga. Pouzdanost i sigurnost. Rekonfiguracija i gubici. Tehničko ekonomski aspekti. Ekonomsko opterećenje. Optimalni parametri mreže. Termički aspekti opterećivanja elemenata mreže. Kvalitet el. en. Regulacija napona.
   Sadržaj praktične nastave Studenti se obučavaju za samostalno rešavanje srednje složenih praktičnih zadataka iz distributivnih i industrijskih mreža i za korišćenje računara u okviru toga.
   Literatura
   1. Nikola Rajaković, Dragan Tasić, Gojko Savanović: “Distributivne i industrijske mreže“, Beograd 2004.
   2. Nikola Rajaković, Dragan Tasić, Nebojša Arsenijević, Miodrag Stojanović: “Zbirka zadataka iz distributivnih i industrijskih mreža“, Beograd 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, diskusije, demonstracije
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 50
   Seminari 0