Navigacija

OG-P10 - Projekat iz Tehnike visokog napona

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Tehnike visokog napona
Akronim OG-P10
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima zaštite elektroenergetskih mreža i sistema od prenapona. Upoznavanje studenata sa izborom uređaja za zaštitu i postupcima za koordinaciju izolacije elektroenergetskih mreža i sistema. Principi projektovanja opreme laboratorija za visoki napon.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni za sledeće aktivnosti: projektovanje zaštite elektroenergetskih mreža i sistema od prenapona, projektovanje opreme laboratorija za visoki napon.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti projektovanja zaštite elektroenergetskih mreža i sistema od prenapona. Osnovni koncepti projektovanja opreme laboratorija za visoki napon. Primena programskih alata za proračun prenapona (MATLAB, EMTP/ATP).
   Sadržaj praktične nastave Izrada projekta zaštite realnog elektroenergetskog objekta od prenapona. Izrada projekta opreme laboratorija za visoki napon.
   Literatura
   1. Zlatan Stojković, Jovan Mikulović, Zoran Stojanović : Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2006, str. 298.
   2. Zlatan Stojković : Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici – primena programskih alata, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2009, str. 529.
   3. A. Haddad and D.F. Warne : Advances in high voltage engineering, IEE Power and Energy Series 40, IEE Publishing London, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Predavanja i izrada projekta.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0