Navigacija

OF4NF - Nuklearna fizika

Specifikacija predmeta
Naziv Nuklearna fizika
Akronim OF4NF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Uvid u istorijski razvoj teorijske i eksperimentalne atomske fizike. Primena kvantne mehanike i specijalne teorije relativnosti u rešavanju problema atomske i nuklearne fizike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje teorijskim aparatom koji opisuje različite aspekte atomskog sistema. Upoznavanje sa statičkim i dinamičkim osobinama jezgra (teorijski okvir i primene). Ovladavanje konceptom fizike čestica i njihovom interakcijim.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Istorijski razvoj nuklearne fizike; Borov model atoma; Zemanov efekat; Nuklearna spektroskopija; Elektronska paramagnetna rezonanca; Nuklearna magnetna rezonanca; Statičke i dinamičke osobine jezgra; Interakcija zračenja sa materijom; Nuklearni detektori; Akceleratori naelektrisanih čestica; Nuklearne sile; Elementarne čestice; Standardni model velikog praska.
  Sadržaj praktične nastave Računske i laboratorijkse vežbe koje praktično ilustruju teme pokrivene u teorijskoj nastavi.
  Literatura
  1. P. Osmokrović, Osnovi nuklearne fizike, Akademska misao, Beograd, 2008.
  2. Nuklearna fizika - Uvod - Sa fizikom čestica, W. E. Burcham (Naučna Knjiga, 1973)
  3. Zbirka zadataka iz nuklearne fizike, P. Osmokrović, M. Srećković (Naučna knjiga, Beograd, 1994)
  4. Zbirka rešenih zadataka iz atomske fizike, J. M. Purić, S. I. Đeniže (Naučna knjiga, Beograd, 1991)
  5. P. Osmokrović, M. Srećković, Instrumenti za detekciju i spektrometriju u nukleranoj fizici (sa uputstvima za laboratorijske vežbe), Naučna knjiga, Beograd, 1991.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 30 časova računskih vežbi na tabli + 15 časova laboratorijskih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 35
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0