Navigacija

MS1UPK - Uvod u projektovanje integrisanih kola

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u projektovanje integrisanih kola
Akronim MS1UPK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa "back end" metodologijom projektovanja integrisanih kola i sistema. Osposobljavanje studenata za rad sa osnovnim softverskim paketima za projektovanje integrisanih kola na nivou maski.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su upoznati sa osnovnim tehnikama projektovanja integrisanih kola i osposobljeni za projektovanje i verifikaciju projekata integrisanih kola i sistema manje složenosti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pregled oblasti. CMOS tehnološki postupak. Modeli MOS tranzistora. SPICE parametri. Posledice smanjenja dimenzija tranzistora. Full-custom projektovanje, pravila, praktični aspekti. Standard-cell projektovanje. Automatizacija projektovanja. Ekstrakcija parametara i simulacija. Kapacitivna opterećenja. Projektovanje struktuiranih digitalnih kola, načini taktovanja. Ring oscilatori. Disipacija snage.
Sadržaj praktične nastave Studenti rade obavezan projekat (Magic, Spice, IRSIM) u nekoliko faza, polazeći od projektovanja maski i simulacije jednostavnih integrisanih kola, kroz hijerarhijski dizajn, do povezivanja i verifikacije u integrisani sistem manje složenosti.
Literatura
  1. A. Pavasović: Projektovanje integrisanih kola (skripta), raspoloživa na sajtu katedre/predmeta
  2. J. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić, "Digital Integrated Circuits - A Design Perspective", Prentice Hall, 2003.
  3. Beleške sa predavanja raspoložive na sajtu katedre/predmeta
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 2
Metode izvođenja nastave Predavanja - Power Point prezentacije. U okviru praktične nastave se rešavaju primeri na tabli, a časovi u laboratoriji se koriste za samostalan rad studenata, prezentaciju rezultata i odbranu pojedinih faza projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 50
Kolokvijumi 0
Seminari 0