Navigacija

MS1RSU - Robusni sistemi upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Robusni sistemi upravljanja
Akronim MS1RSU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti: Sistemi automatskog upravljanja 1 (OS3SA1) i Sistemi automatskog upravljanja 2 (OS3SA2) ili njima ekvivalentni predmeti (analiza i projektovanje linearnih sistema upravljanja).
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa metodama analize robusnosti i projektovanja robusnih sistema upravljanja za objekte upravljanja sa jednim ulazom i jednim izlazom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljenji za: proučavanje i modeliranje grešaka modeliranja, projektovanje adekvatnih robusnih sistema monovarijabilnog upravljanja, analizu robusnih osobina sistema zatvorene sprege.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovne osobine linearnih dinamičkih sistema. Specifikacije performansi. Greške modeliranja i robusnost. Linearna frakciona transformacija. Singularne vrednosti i strukturirane singularne vrednosti. Robusna stabilnost. Robusna performansa. Metode projektovanja bazirrane na specifikacijama zatvorene sprege. Metode projektovanja bazirane na specifikacijama otvorene sprege.
  Sadržaj praktične nastave Analiza osnovnih osobina linearnih modela. Kreiranje robusnih modela. Analiza robusne stabilnosti i robusne performanse. Primena metoda projektovanja robusnih sistema upravljanja. Metode projektovanja na osnovu specifikacija zatvorene sprege. Metode projektovanja na osnovu specifikacija otvorene sprege.
  Literatura
  1. S. Skogestad, and I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996.
  2. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
  3. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 50 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0