Navigacija

MS1KEE - Kvalitet električne energije

Specifikacija predmeta
Naziv Kvalitet električne energije
Akronim MS1KEE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje i specifikacija problema kvaliteta električne energije, njihovih izvora i efekata. Definisanje pokazatelja kvaliteta napona, struje, snage i učestanosti. Upoznavanje mera i uređaja za korekciju amplitudskih i talasnih izobličenja napona.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za nadzor kvaliteta električne energije i evaluaciju performansi rada elektroenergetskog sistema. Osposobljavanje studenata za definisanje, izbor i primenu adekvatnih mera za rešavanje problema kvaliteta električne energije.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni pokazatelji kvaliteta električne energije. Standardi i norme iz oblasti kvaliteta električne energije. Varijacija učestanosti. Varijacije amplitude napona. Flikeri. Asimeterije napona. Talasna izobličenja. Harmonici. Interharmonici. Rešavanje problema kvaliteta električne energije.
Sadržaj praktične nastave Analiza mogućnosti primene komercijalnih i originalnih mernih uređaja. Analiza rezultata merenja uz pregled raspoloživih standarda. Definisanje mera za eliminaciju neželjenih fenomena vezanih za kvalitet električne energije. Sinteza kompenzatora.
Literatura
  1. M. Ćalović, A. Sarić i P. Stefanov, Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta, Tehnički fakultet, Čačak, 2005.
  2. R. Dugan, M. McGranaghan, S. Santoso and H. Beaty, Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, USA, 2004.
  3. M. Bollen, I. Yu-Hua Gu, Signal Processing of Power Quality Disturbances, IEEE Press, J. Wiley & Sons, USA, 2006.
  4. R. S. Vedam, M. S. Sarma, Power Quality, VAR Compensation in Power Systems, CRC Press, USA, 2009.
  5. J. Schalabbach, D. Blume and T. Stephanblome, Voltage Quality in Electrical Power Systems, IEE, London, UK, 2001.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi. Vežbe obuhvataju rešavanje zadataka, merenja u laoboratoriji i simulacije na računaru.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 25 Usmeni ispit 50
Projekti 25
Kolokvijumi 0
Seminari 0