Navigacija

IR2VS - Verovatnoća i statistika

Specifikacija predmeta
Naziv Verovatnoća i statistika
Akronim IR2VS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti Matematika 1 i Matematika 2
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa diskretnim i neprekidnim stohastičkim modelima i njihovim primenama, posebno u računarstvu.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student će biti upoznat sa osnovnim i srednje složenim diskretnim i neprekidnim stohastičkim modelima i primenama, posebno u računarstvu. Biće osposobljen da prepozna izučavane modele u realnim problemima, kao i da primeni naučene postupke i metode u modeliranju.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Kombinatorni modeli. Uslovna verovatnoća i neѕavisnost. Bajesova formula i primene. Slučajne promenljive, slučajni vektori. Informacija i entropija. Zakoni velikih brojeva. Karakteristične funkcije. Centralna granična teorema. Testiranje parametarskih i neparametarskih hipoteza. Uslovne raspodele i linearna regresija. Generatori slučajnih brojeva, testiranje slučajnosti. Uvod u Monte Karlo metode.
Sadržaj praktične nastave Računske vežbe, rešavanje zadataka. Izrada projektnog zadatka sa preentacijom (po timovima).
Literatura
  1. Milan Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska Misao, Beograd 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave 30 časa predavanja + 30 časa vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova diskusije u vezi sa domaćim zadacima u toku semestra. Predviđeno je 60 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 2 časa nedeljno u toku semestra i 30 časova pripreme za kolokvijum i završni ispit.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 25
Kolokvijumi 25
Seminari 0