Navigacija

DS2LA - Linearna algebra

Specifikacija predmeta
Naziv Linearna algebra
Akronim DS2LA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Matematičko obrazovanje na nivou osnovnih studija elektrotehnike i računarstva.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa teorijskim konceptima linearne algebre i njenim primenama u elektrotehnici i računarstvu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će steći teorijsko znanje iz odabranih poglavlja linearne algebre i biće osposobljeni da koriste ideje i metode linearne algebre u naučnim istraživanjima i primenama u elektrotehnici i računarstvu..
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Vektorski prostori, baza, izomorfizam, potprostori. Linearni operatori, jezgro, defekt i rang. Sopstvene vrednosti i vektori. Invarijantni potprostori.Unitarni prostori, ortonormirani sistemi vektora. Linearni operatori na unitarnim prostorima, adjungovani, normalni, razlaganje operatora. Funkcionele na vektorskim prostorima, linearna, bilinearna i kvadratna funkcionela. Žordanova kanonska matrica.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. J. Kečkić: Algebra 1, elementi linearne algebre i teorije polinoma, Privredni pregled, Beograd 1973.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30