Navigacija

19M061PIK - Projektovanje i karakterizacija pasivnih fotonskih integrisanih kola

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje i karakterizacija pasivnih fotonskih integrisanih kola
Akronim 19M061PIK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa tehnikama, softverskim alatima, laboratorijskim instrumentima i eksperimentalnim postavkama potrebnim za modelovanje, projektovanje i karakterizaciju pasivnih fotonskih integrisanih naprava.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz realizaciju projektnih zadataka koji će podrazumevati korišćenje komercijalnih softverskih alata za modelovanje i projektovanje pasivnih integrisanih kola, kao i laboratorijsku karakterizaciju fabrikovanih naprava, studenti će biti praktično osposobljeni za rad u savremenim istraživačko-razvojnim centrima za integrisanu fotoniku.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Teorijske osnove pasivnih integrisanih uređaja (talasovod, krivina, MMI, MZI, prstenasti rezonator). Softver za modelovanje fotonskih integrisanih kola. Osnove tehnoloških procesa i ograničenja u fabrikaciji. Softverski alati i principi projektovanja maske. Eksperimentalne postavke i laboratorijska instrumentacija za karakterizaciju. Primene u fotonskim komunikacijama, biofotonici, senzorima...
  Sadržaj praktične nastave Projektni zadatak obuhvata numerički proračun parametara i modelovanje gradivnih elemenata, projektovanje maske, eksperimentalnu karakterizaciju, obradu rezultata i prezentaciju. Rad u laboratoriji podrazumeva upoznavanje sa instrumentacijom i eksperimentalnim postavkama, realizaciju specifičnih programskih rešenja u cilju automatizacije merenja i eksperimentalnu karakterizaciju projektovanih naprava.
  Literatura
  1. Laurent Vivien & Lorenzo Pavesi "Handbook of Silicon Photonics," CRC press 2013 (ISBN 978-1439836101)
  2. Larry A. Coldren, Scott W. Corzine, Milan L. Mashanovitch, "Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits," 2nd edition Wiley 2012 (ISBN 978-0470484128)
  3. Graham T. Reed & Andrew P. Knights, "Silicon Photonics: an Introduction", Wiley 2004 (ISBN 978-0470870341)
  4. Sami Franssila "Introduction to Microfabrication" 2nd edition, Wiley 2010 (ISBN 978-0-470-74983-8)
  5. Clifford Pollock & Michal Lipson "Integrated Photonics", Springer 2010 (ISBN 978-1441953988)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, praktična nastava koja podrazumeva izradu projektnog zadatka (proračun, modelovanje i projektovanje pasivnog fotonskoh integrisanog kola) i laboratorijska karakterizacija projektovane naprave.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari