Navigacija

19M061KI - Kvantna informatika

Specifikacija predmeta
Naziv Kvantna informatika
Akronim 19M061KI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa modernim pojmovima i primenama kvantne mehanike u ekspanzivnoj oblasti kvantne informatike, od tehnike do biofizike.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da dublje razumeju kvantno-informacione procese i šire sagledavaju bio-informacione probleme.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod (Kvantna neodređenost, spletenost i dekoherencija. Kubiti). Veza između klasičnog i kvantnog računanja. Fizika kvantne informacije (Kvantna teleportacija, kriptografija i supergusto kodiranje). Kvantni algoritmi (Dojč, Dojč-Josa, Sajmonov, Šorov, Groverov i dr.). Kvantni hardver (zasnovani na: optičkim fotonima, jonskim trapovima, Džozefsonovom spoju, kvantnim tačkama i dr.).
Sadržaj praktične nastave Rešavanje odabranih problema i seminari.
Literatura
  1. M.A.Nielsen, I.L.Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge Univ., 2000.
  2. M.Dugić, Osnovi kvantne informatike i kvantnog računanja, PMF, Kragujevac, 2009.
  3. Mikio Nakahara, Tetsuo Ohmi, Quantum Computing: From Linear Algebra to Physical Realizations, CPC Press, Taylor & Francis Group, 2008.
  4. Masanori Ohya, Igor Volovich, Mathematical Foundations of Quantum Information and Computation and Its Applications to Nano- and Bio-systems, Springer 2011.
  5. D.Raković, Integrative Biophysics, Quantum Medicine, and Quantum-Holographic Informatics: Psychosomatic-Cognitive Implications, IASC & IEPSP, Belgrade, 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i seminara + 30 časova vežbi, seminara i demonstracionih vežbi u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama, predrok pri kraju semestra. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 40