Navigacija

19M054AMR - Autonomni mobilni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Autonomni mobilni sistemi
Akronim 19M054AMR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima -
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa konceptima kretanja, pozicioniranja i navigacije robota u prostoru, senzorskih sistema robota, kao i programiranja servisnih robotskih sistema na softverskim platformama otvorenog tipa (ROS).
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za rad u oblasti projektovanja i upravljanja servisnim mobilnim robotima i autonomnim vozilima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Principi kretanja autonomnih mobilnih robota(AMR): pojmovi, modeli, primene i ograničenja. Senzorski sistemi: blizine, dodira, položaja osa, orijentacije i pozicioniranja. Odlučivanje na osnovu merenja više senzora. Lokalizacija i mapiranje prostora. Planiranje kretanja i navigacija robota. Koncepti implmentacije na hardverskim i softverskim arhitekturama AMR - operativni sistem za robotiku(ROS).
Sadržaj praktične nastave Vežbe na obrazovnim platformama u oblasti servisne mobilne robotike - TurtleBot, DaNI, mobilne robotske platforme. Programiranje robotskog sistema u namenskoj platformi za robotiku - Robot Operating System (ROS). Projektni zadaci na izabrane teme.
Literatura
  1. R. Siegwart, I. Nourbakhsh, Introduction to Autonomous Mobile Robots
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe i projektni zadaci.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 60
Kolokvijumi 0
Seminari 0