Navigacija

19M013EMJS - Električne mašine za jednosmernu struju 2

Specifikacija predmeta
Naziv Električne mašine za jednosmernu struju 2
Akronim 19M013EMJS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Energetski odsek (EPP, EES), Signali i sistemi
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnom konstrukcijom, principom rada, konvencijama i standardima vezanim za mašine JS u meri potrebnoj za njihovo korišćenje u širokom spektru primene.
Ishodi učenja (stečena znanja) Teorijska i praktična znanja kroz laboratorijske vežbe za brzo ovladavanje tehnikama upotrebe mašina za jednosmernu struju u širokom spektru industrijske primene: elektromotorni pogon, vuča i automatizovani procesi.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Glavni konstrukcioni delovi i uloga. Namotaji induktora i indukta. Magnetska reakcija indukta. Glavne formule. Linearna i nelinearna komutacija. Osnovne radne karakteristike motora i generatora JS. Specijalne mašine jednosmerne struje za ispitivanje i primenu u automatici:prekidački reluktantni motori, JS motori bez četkica.
Sadržaj praktične nastave Obavezne laboratorijske vežbe iz ispitivanje mašina jednosmerne struje i određivanje njihovih radnih karakteristika.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne računske vežbe, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0