Navigacija

19E111ORT - Osnovi računarske tehnike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi računarske tehnike
Akronim 19E111ORT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa Bulovom algebrom, prekidačkim funkcijama, kombinacionim i sekvencijalnim prekidačkim mrežama, logičkim i memorijskim elementima, standardnim kombinacionim i sekcencijalnim modulima i njihovim korišćenjem kod logičkog projektovanja digitalnih uređaja i računara.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju strukturu prekidačkih mreža; obavljaju analizu i sintezu kombinacionih i sekvencijalnih mreža; koriste kombinacione i sekvencijalne module i izvrše logičko projektovanje delova računara manje složenosti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Bulova algebra. Prekidačke funkcije. Minimizacija prekidačkih funkcija. Funkcije i struktura prekidačkih mreža. Logički elementi. Memorijski elementi. Struktura, analiza i sinteza kombinacionih i sekvencijalnih prekidačkih mreža. Standardni kombinacioni moduli. Standardni sekvencijalni moduli. Logičko projektovanje delova računara.
  Sadržaj praktične nastave Primeri minimizacije prekidačkih funkcija, analize i sinteze kombinacionih i sekvencijalnih mreža. Projektovanje flip-flopova. Analiza mreža sa standardnim kombinacionim modulima (multiplekser, demultiplekser, koder, dekoder, inkrementer, dekrementer, komparator, ALU, sabirač i oduzimač). Projektovanje registara, brojača i memorije određenog kapaciteta. Projektovanje upravljačke jedinice računara.
  Literatura
  1. J. Đorđević, Z. Radivojević, M. Punt, Ž. Stanisavljević, "Osnovi računarske tehnike" (Akademska misao, 2017.)
  2. J.Đorđević - Skripta sa predavanja (2012.)
  3. J. Đorđević, Z. Radivojević, D. Drašković, Ž. Stanisavljević, M. Punt, K. Milenković, "Osnovi računarske tehnike: Prekidačke mreže - zbirka rešenih zadataka" (Akademska misao, 2016.)
  4. J. Đorđević, Z. Radivojević, M. Punt, J. Protić, D. Milićev, A. Milenković, B. Nikolić, "Osnovi računarske tehnike : Projektovanje uređaja - zbirka rešenih zadataka" (Akademska misao, 2014.)
  5. Z.Radivojević, M.Punt, B.Nikolić, B.Lazić, J.Đorđević - "Zbirka zadataka iz osnova računarske tehnike 1" (Akademska misao, Beograd, 2009.)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 55
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 45
  Seminari 0