Navigacija

19E092NJ4 - Nemački jezik 4

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik 4
Akronim 19E092NJ4
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou
   Ciljevi izučavanja predmeta - proširivanje terminološkog i frazeološkog fonda imanentnog određenoj struci, - obogaćivanje i proširivanje govornih obrazaca na temama iz oblasti struke (za potrebe akademske i profesionalne komunikacije), - proširivanje obrazaca pisane delatnosti (priprema stručnih tekstova većeg obima)
   Ishodi učenja (stečena znanja) - ovladavanje veštinama razumevanja na sluh, - jezička i terminološka sredstva neophodna za praćenje aktuelnog razvoja u oblasti uže struke, - mogućnost sastavljanja pisanih formi većeg obima
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave - ovladavanje tehnikama razumevanja na sluh na nivou globalnog, selektivnog i implicitnog slušanja dijaloških i monoloških jedinica - proširivanje i aktivna upotreba stručne terminologije
   Sadržaj praktične nastave - razvoj modela uključivanja u oblasti specifične za svakodnevnu i profesionalnu aktivnost (karakteristična jezička sredstva), - primena stručne terminologije
   Literatura
   1. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte neu 2. Klett Verlag, Stuttgart, 2017.
   2. Brockhaus Mensch. Natur. Technik : Mensch, Maschinen, Mechanismen. F. A. Brockhaus, Leipzig, Mannheim 2000..
   3. Horst Bumiller, Monika Burgmaier, Walter Eichler, Bernd Feustel, Thomas Käppel, Werner Klee, Jürgen Manderla, Olaf Reichmann, Jürgen Schwarz, Klaus Tkotz, Ulrich Winter: Fachkunde Elektrotechnik. Europa Lehrmittel. Haan-Gruiten, 2018.
   4. Rosemarie Buhlmann, Anneliese Fearns: Hinführung zur naturwissenschaftlich-technischen Fachsprache. Hueber Verlag, Ismaning 1981.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave - interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), - samostalan rad (prezentacije, diskusije nakon izlaganja)
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 45 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0