Navigacija

19E082VS - Verovatnoća i statistika

Specifikacija predmeta
Naziv Verovatnoća i statistika
Akronim 19E082VS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti Matematika 1 i Matematika 2
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa diskretnim i neprekidnim stohastičkim modelima i njihovim primenama, posebno u oblasti elektrotehnike i računarstva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student će biti upoznat sa osnovnim i srednje složenim diskretnim i neprekidnim stohastičkim modelima i primenama. Biće osposobljen da prepozna izučavane modele u realnim problemima, kao i da primeni naučene postupke i metode u modeliranju.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kombinatorni modeli. Uslovna verovatnoća i neѕavisnost. Bajesova formula i primene. Slučajne promenljive, slučajni vektori. Informacija i entropija. Zakoni velikih brojeva. Karakteristične funkcije. Centralna granična teorema. Testiranje parametarskih i neparametarskih hipoteza. Uslovne raspodele i linearna regresija. Generatori slučajnih brojeva, testiranje slučajnosti. Uvod u Monte Karlo metode.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje zadataka iz oblasti Verovatnoće i statistike primenom statističkog softvera, metoda simulacije i grafičkog prikazivanja rezultata.
  Literatura
  1. Milan Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Akademska misao 2016.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 1
  Metode izvođenja nastave 30 časa predavanja + 30 časa vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 6 Usmeni ispit 0
  Projekti 14
  Kolokvijumi 30
  Seminari