Navigacija

19E082VS - Verovatnoća i statistika

Specifikacija predmeta
Naziv Verovatnoća i statistika
Akronim 19E082VS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti Matematika 1 i Matematika 2
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa diskretnim i neprekidnim stohastičkim modelima i njihovim primenama, posebno u oblasti elektrotehnike i računarstva.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Student će biti upoznat sa osnovnim i srednje složenim diskretnim i neprekidnim stohastičkim modelima i primenama. Biće osposobljen da prepozna izučavane modele u realnim problemima, kao i da primeni naučene postupke i metode u modeliranju.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Kombinatorni modeli. Uslovna verovatnoća i neѕavisnost. Bajesova formula i primene. Slučajne promenljive, slučajni vektori. Informacija i entropija. Zakoni velikih brojeva. Karakteristične funkcije. Centralna granična teorema. Testiranje parametarskih i neparametarskih hipoteza. Uslovne raspodele i linearna regresija. Generatori slučajnih brojeva, testiranje slučajnosti. Uvod u Monte Karlo metode.
    Sadržaj praktične nastave Rešavanje zadataka iz oblasti Verovatnoće i statistike primenom statističkog softvera, metoda simulacije i grafičkog prikazivanja rezultata.
    Literatura
    1. Milan Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Akademska misao 2016.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2 2 1
    Metode izvođenja nastave 30 časa predavanja + 30 časa vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 6 Usmeni ispit 0
    Projekti 14
    Kolokvijumi 30
    Seminari