Navigacija

19E063DMJ - Detekcija i merenje jonizujućeg zračenja

Specifikacija predmeta
Naziv Detekcija i merenje jonizujućeg zračenja
Akronim 19E063DMJ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa interakcijama različitih vrsta jonizujućeg zračenja sa materijom, fizičkim osnovama rada i osobinama detektora i spektrometara jonizujućeg zračenja, kao i sa merenjima zračenja u radijacionim delatnostima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Visok stepen poznavanja fizičkih principa detekcije jonizujućeg zračenja, kao i tehničkih osobina detektora zračenja i pratećih elektronskih kola. Ovladavanje kriterijumima za izbor odgovarajućeg tipa detektora u zavisnosti od vrste i kvaliteta zračenja. Osposobljenost za merenja jonizujućeg zračenja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Vrste i izvori jonizujućeg zračenja. Aktivnost i jačina izvora. Radiometrijske veličine. Mikroskopski presek. Interakcije zračenja sa materijalom. Detektori zračenja: vizuelni, gasni, poluprovodnički i scintilacioni. Detektori sporih i brzih neutrona. Spektrometri alfa, beta, gama i neutronskog zračenja. Elektronska kola za obradu izlaznih signala detektora. Alternativni i novi tipovi detektora.
Sadržaj praktične nastave Računske vežbe (rešavanje zadataka iz oblasti pokrivenih teorijskom nastavom) i laboratorijske vežbe (merenje pozadinskog zračenja, merenje konstante radioaktivnog raspada, statističke fluktuacije kod nuklearnih procesa, krakteristike Gajger-Milerovog brojača, određivanje koeficijenta atenuacije materijala, gama spektrometrija).
Literatura
  1. M. Vujisić, K. Stanković - Detekcija i merenje jonizujućeg zračenja (Skripta) (dostupna u elektronskom obliku, ETF, Beograd, 2019)
  2. Glenn F. Knoll - Radiation Detection and Measurement (4th edition) (Wiley, 2010)
  3. Claude Leroy, Pier-Giorgio Rancoita - Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection (4th edition, World Scientific Publishing Co., 2015)
  4. Syed Naeem Ahmed - Physics and Engineering of Radiation Detection (2nd edition, Elsevier, 2014)
  5. Krzysztof Iniewski (ed.) - Electronics for Radiation Detection (Devices, Circuits, and Systems) (CRC Press, 2010)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0