Navigacija

19E062MUE - Materijali u elektrotehnici

Specifikacija predmeta
Naziv Materijali u elektrotehnici
Akronim 19E062MUE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa fizičkim osnovama osobina materijala, karakterizacijom materijala, metodama izrade materijala, inženjeringom karakteristika materijala, kao i ulogom različitih materijala u električnim komponentama i integrisanim elektronskim kolima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje povezanosti fizičkih pojava na mikroskopskom nivou sa svojstvima materijala koja određuju njihove primene u raznim granama elektrotehnike. Poznavanje najvažnijih savremenih metoda izrade, karakterizacije i inženjeringa osobina materijala.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Čvrsti kristalni materijali. Hemijske veze i svojstva materijala. Nekristalni materijali. Elektronska struktura materijala. Poluprovodnici. Provodnici. Dielektrici. Magnetici. Metode dobijanja masivnih monokristala i tankih slojeva materijala. Tehnologija izrade planarnih integrisanih kola. Karakterizacija materijala. Superprovodnici. Mehaničke karakteristike materijala. Novi materijali i primene.
Sadržaj praktične nastave Računske vežbe (rešavanje zadataka iz oblasti pokrivenih teorijskom nastavom) i laboratorijske vežbe (određivanje tipa i veličine energetskog procepa poluprovodnika, merenje nivoa dopiranosti poluprovodnika, određivanje Holove konstante uzorka, merenje specifične električne otpornosti i relativne električne permitivnosti dielektrika, snimanje histerezisa i određivanje kritične temperature feromagnetika).
Literatura
  1. M. Vujisić - Materijali u elektrotehnici (Skripta sa predavanja) (dostupna u elektronskom obliku, ETF, Beograd, 2019)
  2. Safa O. Kasap - Principles of Electronic Materials and Devices (4th edition, McGraw-Hill Education, 2017)
  3. W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch - Materials Science and Engineering (An Introduction) (9th edition, Wiley, 2014)
  4. D. Raković - Fizičke osnove i karakteristike elektrotehničkih materijala (ETF, Beograd, 1995)
  5. Charles Kittel - Introduction to Solid State Physics (8th edition, John Wiley & Sons, Inc., 2005)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi. Kolokvijum na polovini semestra.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 32
Praktična nastava 36 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 32
Seminari