Navigacija

19E061F1 - Fizika 1

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika 1
Akronim 19E061F1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima kinematike i dinamike tačke i krutog tela. Upoznavanje studenata sa talasnim kretanjem.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje fizike na osnovnom nivou uz primenu metoda matematičke analize.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kinematika. Njutnovi zakoni kretanja. Gravitaciona sila. Sila trenja. Mehanički rad, energija i snaga. Centar mase. Kretanje tela sa promenljivom masom. Elastični i neelastični sudari. Moment inercije. Momentna jednačina. Linearni harmonijski oscilator. Prigušene oscilacije. Prinudne oscilacije. Talasi. Talasna jednačina. Energija talasa. Stojeći talasi. Intenzitet zvuka. Doplerov efekat.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje selektovanih problema.
  Literatura
  1. P. Marinković, "Fizika 1", skripta, autorsko izdanje, Beograd, 2017.
  2. J. Cvetić, "Talasi", skripta, autorsko izdanje, 2004.
  3. K.Nikolić, P.Marinković, J.Cvetić, "Fizika-zbirka rešenih zadataka", DN Centar, Beograd 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, demonstracije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 67
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 33
  Seminari 0