Navigacija

19E052DMS - Dinamika mehaničkih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Dinamika mehaničkih sistema
Akronim 19E052DMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznaje studente sa naprednijim pojmovima i konceptima dinamike (Lagranžova i Hamiltonova formulacija mehanike). Daje osnovu za razumevanje i modeliranje mehatroničkih sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljava studenta za sagledavanje i opisivanje složenih dinamičkih sistema sa velikim brojem stepeni slobode. Daje predznanje za modeliranje mehaničih/dinamičkih sistema za potrebe simulacije i upravljanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Rotacija krutog tela oko fiksne i pokretne ose. Tenzor i glavne ose inercije. Ojlerove jednačine. Varijacioni račun. Lagranžove jednačine kretanja za konzervativne, nekonzervativne i sisteme sa idealnim vezama. Neterina teorema, zakoni održanja. Hamiltonove jednačine kretanja. Liuvilova teorema. Spregnute oscilacije i normalni modovi. Nelinearni i haotični sistemi. Bifurkacije. Logistička mapa
  Sadržaj praktične nastave Selektovani zadaci iz navedenih teorijskih oblasti. Projektni zadaci sa praktičnim problemima iz dinamike.
  Literatura
  1. L. D. Landau, E. M. Lifšic, Mehanika, Građevinska knjiga, Beograd, 1961.
  2. J. R. Taylor, Classical Mechanics, University Science Books, 2005
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, projektni zadatak, konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 10