Navigacija

19E043PES - Projektovanje elektronskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje elektronskih sistema
Akronim 19E043PES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da simuliraju, projektuju i realizuju elektronske sisteme pomoću računara. Osposobljavanje studenata za karakterizaciju aktivnih i pasivnih komponenti i projektovanje štampanih kola.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti u stanju da simuliraju, realizuju i testiraju elektronske uređaje različitih namena.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod. Modeli pasivnih i aktivnih elektronskih komponenti. Osnovne analize elektronskih kola. Napredne tehnike simulacije elektronskih kola. Hijerarhija i simulacija složenih kola. Elektronske komponente. Projektovanje štampanih kola. Layout editor. Rutiranje. Štampana kola na visokim učestanostima. Integritet signala. Elektromagnetska kompatibilnost. Realizacija i testiranje uređaja.
Sadržaj praktične nastave Izvodi se na računarima i u laboratoriji. Rad na računarima obuhvata korišćenje programa za simulaciju, izbor komponenti za izradu uređaja i projektovanje štampanih ploča. Pored toga je predviđeno i asembliranje štampanih ploča i testiranje realizovanih elektronskih uređaja u laboratoriji.
Literatura
  1. K. Mitzner, B. Doe, A. Akulin, A. Suponin, D. Muller, "Complete PCB Design using ORCAD Capture and PCB editor", Academic Press, 2nd edition, 2019.
  2. John M. Hughes, Practical Electronics Components and Techniques, O’Reilly, 2015
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, računarske simulacije i praktična nastava u laboratoriji. Samostalna izrada projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
Projekti 50
Kolokvijumi 0
Seminari 0