Navigacija

19E034OBM - Optičke i bežične mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Optičke i bežične mreže
Akronim 19E034OBM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni principi rada i projektovanje magistralnih (DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing) i pristupnih (GPON - Gigabit-capable passive optical networks) optičkih mreža. Osnovni principi rada i projektovanje lokalnih bežičnih mreža (WLAN - Wireless Local Area Networks).
Ishodi učenja (stečena znanja) Student bi trebalo da zna osnovne karakteristike komponenti DWDM i GPON sistema. Student treba da ovlada osnovnim principima projektovanja DWDM i GPON mreža. Student treba da stekne uvid u organizaciju WLAN mreža, kao i da ima sposobnost da samostalno sprovede osnovne faze konfigurisanja i puštanje mreže u rad.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Generalne karakteristike, arhitektura i projektovanje DWDM mreža. Generalne karakteristike, arhitektura i projektovanje GPON mreža. WLAN - Tehnike pristupa bežičnom medijumu (DCF, PCF, EDCA, HCCA). Specifikacije fizičkog sloja. Roaming. Osnovni postulati sigurnosnih procedura u WLAN mrežama (očuvanje tajnosti i integriteta podataka i autentifikacija korisnika).
Sadržaj praktične nastave Projektovanje segmenata DWDM mreže kroz samostalne projekte. Konfigurisanje uređaja i puštanje WLAN mreže u rad (ad-hoc i infrastrukturna topologija), i analiza roaming-a u okviru postojeće WLAN mreže na ETF-u.
Literatura
  1. DWDM standardi: ITU-T G. 694, 692, 709, 652, 653, 654, 655, 656, 657
  2. GPON standardi: ITU-T G. 984.1, 984.2, 984.3, 984.4, 984.5, 984.6, 984.7
  3. Dokumentacija renomiranih proizvođača opreme (Ericsson, Huawei, …)
  4. N. Nešković, Lokalne bežične mreže, Akademska misao, Beograd, oktobar 2016
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari