Navigacija

19E033SOS - Sistemi za obradu slike

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi za obradu slike
Akronim 19E033SOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim komponentama sistema za digitalnu obradu slike i konceptima digitalne obrade slika.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da koriste poznate metode digitalne obrade slika i da samostalno kreiraju i razvijaju algoritme za digitalnu obradu slika.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Koncept digitalne obrade dvodimenzionih signala. Senzori i akvizicija slike. Osnove obrade slike u prostornom domenu i transformacionom domenu. Obrada kolor slike. Morfološke operacije. Segmentacija, izdvajanje obeležja i klasifikacija objekata u slici. Principi kompresije slike. Arhiviranje, prenos i prikazivanje slika. Ocena kvaliteta slike. Primena digitalne obrade slike.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje prate predavanja. Laboratorijske vežbe gde se obrada slike vrši primenom računara i biblioteka za obradu slike i kompjutersku viziju.
Literatura
  1. Rafael Gonzales, Richard Woods, Digital Image Processing, 3rd Ed., Prentice Hall, 2008.
  2. Rafael Gonzales, Richard Woods, Steven Eddins, Digital Image Processing using Matlab, Gatesmark Publishing, 2009.
  3. Wilhelm Burger, Mark J. Burge, Digital image processing: an introduction using Java, Springer, 2016.
  4. Richard Szeliski, Computer vision: algorithms and applications, Springer Science & Business Media, 2010.
  5. Ravishankar Chityala and Sridevi Pudipeddi, Image processing and acquisition using Python, CRC Press, 2014.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti 40
Kolokvijumi 0
Seminari 0