Navigacija

19E032OTF - Osnovi telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi telekomunikacija
Akronim 19E032OTF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje studenata sa osnovnim principima, konceptima i praksom u savremenim telekomunikacijama.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su upoznati sa osnovnim temama u oblasti telekomunikacija, razumeju principe i osnovne tehnike prenosa digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti. Studenti su upoznati sa osnovnim konceptima savremenih telekomunikacionih (TK) sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Model TK sistema. Spektralna analiza. Linearni sistemi. Slučajni procesi i šum. Principi modulacije. Digitalizacija signala. Multipleksiranje i višestruki pristup. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti. Intersimbolska interferencija. Nikvistovi kriterijumi. Optimalna detekcija. Digitalni modulacioni postupci. Elementi teorije informacija i kodiranje. Koncepti savremenih TK sistema.
Sadržaj praktične nastave Auditorne, laboratorijske i pokazne vežbe. Samostalan ili timski rad studenata (po izboru) na izradi projekata i domaćih zadataka.
Literatura
  1. M. L. Dukić, Principi telekomunikacija. Akademska misao, drugo izdanje, Beograd, 2014.
  2. B. Sklar and F. J. Harris, Digital Communications: Fundamentals and Applications (3rd Edition). Prentice Hall, New Jersey, 2019.
  3. I. A. Glover and P. M.Grant, Digital Communications. Prentice Hall Europe, London, 2009.
  4. U. Madhov, Introduction to Communication Systems. Cambridge University Press, 2014.
  5. M. L. Dukić, G. Marković i D. Vujić, Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema. Akademska misao, Beograd, 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe sa rešavanjem teorijskih i praktičnih problema. Praktičan rad i vežbe u laboratoriji. Samostalan ili timski rad studenata (po izboru) na izradi projekata i domaćih zadataka uz prezentaciju rezultata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 55
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 25
Seminari 0