Navigacija

19E032OTE - Osnovi telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi telekomunikacija
Akronim 19E032OTE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti analognih i digitalnih telekomunikacija, principima prenosa analognih i digitalnih signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti, kriterijumima kvaliteta i ograničenja sistema.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://telit.etf.rs/kurs/osnovi-telekomunikacija-13e032ote/
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2T_doe89XQgBz1PYzllQPEZrcmxuQUnVU7GcspQG-PU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a78be8aa-ee18-485d-8703-2a8f9a19623f&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Model telekomunikacionog sistema. Spektralna analiza signala. Slučajan šum. Linearni i nelinearni sistemi. Analogne modulacije. Odabiranje. A/D konverzije. Impulsna kodna modulacija (PCM). Model digitalnog telekomunikacionog sistema. Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti. Intersimbolska interferencija. Optimalan prijemnik. Digitalne modulacije.
Sadržaj praktične nastave Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema.
Literatura
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd.
  2. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2ed, 2001, London.
  3. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd.
  4. Ali Grami: Introduction to digital communications, Elsevier, 2016.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari