Navigacija

19E023OPE - Opšta energetika

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta energetika
Akronim 19E023OPE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Uvid u osnovne koncepte opšte energetike sa naglaskom na obnovljivu energiju, održivost i mogućnosti supstitucije. Upoznavanje studenata sa različitim oblicima energije, energetskom efiksnošću njene transformacije i transporta. Uočavanje prednosti određenih izvora energije sa aspeksta ekonomske isplativnosti, ekologije i energetske politike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje transformacijama energije i uopšte, savremenim tehnologijama za dobijanje korisne energije. Mogućnosti supstitucije električne energije, ekologije, ekonomije i održivosti opisanih koncepcija. Studenti će biti sposobni da samostalno analiziraju: energetsku efikasnost različitih tehničkih sistema, ekonomsku isplativost energetskih projekata, energetski bilans zgrada i emisiju SO2.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije. Eksergija i anergija. Ugalj, nafta i gas. Tehnologije, obogaćivanje i prerada. Gasovi staklene bašte. Energetska politika. Geotermalna energija i toplotna pumpa. Hidroenergija. Energija vetra. Solarna energija. Gorivne ćelije. Energetski bilans zgrada. Proračun emisije SO2. Inženjerska ekonomija i osnove planiranja u elektroenergetici.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava obuhvata izvođenje vežbi na tabli i na računarima. Vežbe na tabli podrazumevaju osnovne proračune: transformaciju energije iz obnovljivih i neobnovljivih izvora, transporta i potrošnje energije, emisije CO2, ekonomije i planjiranja u elektroenergetici. Vežbe na raunaru podrazumevaju kombinaciju pomenutih proračuna u softverskom alatu EnergyPLAN.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Vežbe obuhvataju rešavanje zadataka i simulacije na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0