Navigacija

19E023AE1 - Analiza elektroenergetskih sistema 1

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza elektroenergetskih sistema 1
Akronim 19E023AE1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnim proračunima u elektroenergetskim sistemima: proračuni stacionarnih stanja simetričnih trofaznih sistema, proračuni radnih režima sa stanovišta padova napona, proračuni gubitaka snage i energije, proračuni dozvoljenog prenosa snage, proračuni simetričnih i nesimetričnih kratkih spojeva.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti treba da su osposobljeni za samostalno rešavanje i fizičko razumevanje srednje složenih zadataka iz proračuna stacionarnih i poremećenih kvazistacionarnih radnih režima sa naglaskom na kompjuterskim aplikacijama.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovi analize stacionarnih simetričnih radnih režima. Pofazni modeli sistema. Svedene vrednosti i sistemi relativnih jedinica. Jednačine tokova snaga. Proračuni padova napona i gubitaka. Proračuni stacionarnih stanja. Kompenzacija reaktivnih snaga. Proračuni poremećenih radnih režima. Otočni i redni kvarovi. Modeli elemenata sistema. Algoritmi za proračune poremećenih radnih režima.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa realnim primerima zadataka na temu bilansa snaga, padova napona i kompenzacije reaktivne snage kao i proračuna kratkih spojeva.
  Literatura
  1. Nikola Rajaković: “Analiza elektroenergetskih sistema 1“, Beograd 2002
  2. Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić: “100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema“, Beograd 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari