Navigacija

19E013OMN - Obrtne mašine za naizmeničnu struju

Specifikacija predmeta
Naziv Obrtne mašine za naizmeničnu struju
Akronim 19E013OMN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa elementima konstrukcije i principom rada sinhronih i asinhronih mašina. Osposobljavanje studenata za proračun parametara i karakteristika sinhronih i asinhronih mašina. Razumevanje praktičnih aspekata rada sinhronih i asinhronih mašina kroz demonstraciju i samostalne vežbe u laboratoriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa, student će biti sposoban da vrši proračune sinhronih i asinhronih mašina neophodne u industriji (elektromotorni pogoni), električnoj vuči (vozilima) i elektroprivredi. Pored toga, student će biti sposoban da vrši osnovne proračune potrebne u postupku projektovanja sinhronih i asinhronih mašina.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Asinhrone mašine: Elementi konstrukcije, princip rada. Ekvivalentno kolo za stacionarna stanja, proračun parametara. Radne karakteristike. Zaletanje, regulacija brzine. Nesimetrični režimi. Sinhrone mašine: Elementi konstrukcije, princip rada. Stacionarni model, proračun parametara. Blondelov dijagram. Ugaone karakteristike. Kružni dijagram, radne karakteristike. Sinhronizacija i paralelni rad.
  Sadržaj praktične nastave Obavezne laboratorijske vežbe: Asinhrone mašine: zaletanje asinhronog motora, prazan hod, kratak spoj, radne karakteristike. Sinhrone mašine: prazan hod, kratak spoj, sinhronizacija na mrežu, regulacija aktivne i reaktivne snage, radne karakteristike.
  Literatura
  1. B. Mitraković, Asinhrone mašine, udžbenik, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  2. B. Mitraković, Sinhrone mašine, udžbenik, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  3. A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, S. D. Umans, Electric Machinery, 6th edition, McGraw-Hill, 2003.
  4. Zoran Lazarević, Električne mašine – zbirka rešenih zadataka, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2000.
  5. Miloš Petrović, Mašine 1 – skripta, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1972.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne računske vežbe, laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0