Navigacija

19E013ENT - Energetski transformatori

Specifikacija predmeta
Naziv Energetski transformatori
Akronim 19E013ENT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja o konstrukciji i načinu funkcionisanja energetskih transformatora, njihovoj primeni i ponašanju u normalnim i vanrednim režimima rada u EES, vrstama prema nameni i praćenje u pogonu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje tehnikama o definisanju karakteristika transformatora potrebnih za ostvarenje njihove funkcije u elektroenergetskom sistemu; sposobnost analize i procene ponašanja transformatora u različitim režimima rada; ispitivanje, praćenje rada i održavanje transformatora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Princip rada, konstrukcija, glavne jednačine. Rad u praznom hodu i pod opterećenjem. Ekvivalentne šeme, ogledi PH i KS. Gubici i stepen iskorišćenja snage. Promena napona. Zagrevanje. Priključenje na mrežu, udarni kratak spoj, mehaničke sile, prenaponi. Trofazne sprege. Paralelan rad. Nesimetrični režimi. Specijalni transformatori. Prigušnice. Kontrola, preventiva, održavanje, zaštita.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijsko ispitivanje transformatora u praznom hodu i kratkom spoju. Određivanje gubitaka snage, parametara ekvivalentnog kola i prenosnog odnosa. Poseta fabrici velikih transformatora.
  Literatura
  1. http://transformatori.etf.rs/energetski-transformatori/literatura/
  2. Đ. Kalić, R. Radosavljević: Transformatori, udžbenik, ISBN 86-17-09089-8
  3. Đ. Kalić, R. Radosavljević: Transformatori, zbirka zadataka za računske vežbe
  4. S.V. Kulkarni, S.A. Khaparde: “Transformer Engineering: Design, Technology, and Diagnostics”, Second Edition, CRC Press, Published September 6, 2012, ISBN 9781439853771
  5. Robert M. Del Vecchio, Bertrand Poulin, Pierre T. Feghali, Dilipkumar M. Shah, Rajendra Ahuja: “Transformer Design Principles”, Third Edition, CRC Press, Published August 18, 2017, ISBN 9781498787536
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 0.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne računske vežbe, laboratorijski rad, poseta fabrici transformatora.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari