Navigacija

19E013EFT - Energetski efikasni elektrotermički procesi

Specifikacija predmeta
Naziv Energetski efikasni elektrotermički procesi
Akronim 19E013EFT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa načinima pretvaranja električne energije u toplotnu i sa elementima industrijskih postrojenja u kojima se ovo pretvaranje obavlja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Opšte znanje o tehničkoj disciplini Elektrotermije. Sticanje znanja potrebnog za projektovanje i konstrukciju elektrotermičkih postrojenja. Upoznavanje sa mehanizmima regulacije u cilju postizanja uštede električne energije koja se troši za ostvarivanje tehnološkog procesa. Šeme priključenja elektrotermičkih postrojenja na mrežu i energetski pretvarači za stvaranje potrebne učestanosti napona.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Sistematizacija znanja iz elektromagnetike, prenosa toplote, energetskih pretvarača i teorije automatike koja se koriste u elektrotermiji. Tehnološki procesi u kojima se koristi električno zagrevanje - topljenje i obrada metala, metalurgija (elektrolučne peći), sušenje, pečenje, zavarivanje, spajanje metala.
Sadržaj praktične nastave Računski primeri koji se odnose na aspekte projektovanja elektrotermičkih postrojenja i stepena iskorišćenja energije. 6 laboratorijskih vežbi sa ciljem ilustracije elektrootpornog, indukcionog, dielektričnog i elektrolučnog zagrevanja. Ilustracija rada toplotne pumpe zasnovane na Peltijeovoj elektromotornoj sili.
Literatura
  1. Z. Radaković, M. Jovanović: "Zbirka zadataka iz elektrotermije sa priručnikom za laboratorijske vežbe", Elektrotehnički fakultet, drugo izdanje, 1995
  2. A. C. Metaxas: "Fundamentals of Electroheat - a unified Approach", John Wiley&Sons, 1996
  3. M. Jovanović: "Osnovi elektrotermije i elektrotermička postrojenja", Elektrotehnički fakultet
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja, vežbe na tabli, računarske simulacije, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
Praktična nastava 30 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari