Navigacija

19E012GEMA - Električne mašine

Specifikacija predmeta
Naziv Električne mašine
Akronim 19E012GEMA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima fundamentalni predmeti na 1. godini ETF-ER
Ciljevi izučavanja predmeta Osnove elektromehaničkog pretvaranja energije. Razumevanje principa rada, konstrukcije i upotrebe električnih mašina (EM). Analiza, dinamički modeli EM. Elektromagnetsko polje u vazdušnom zazoru i određivanje pokretačkog momenta . Analiza ustaljenih stanja, ekvivalentna kola, mehaničke i eksploatacione karakteristike. Specificiranje i korišćenje EM. Napajanje i upravljanje EM.
Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje sa osnovnim pojavnim oblicima EM i njihovim električnim i mehaničkim svojstvima. Uvid u konstrukciju, zamenska kola i karakteristike MJSS, AM i SM. Analiza osnovnih mehaničkih karakteristika. Razumevanje tokova snage i gubitaka u pretvaranju energije u motornom i generatorskom radu. Sticanje znanja potrebnih za modelovanje, specificiranje, napajanje i upravljanje.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni alati, pristupi i postupci analize i modelovanja elektromehaničkog pretvaranja energije. Sporopromenljivo polje, izrazi za energiju polja, za koenergiju, momenat, snagu i gubitke. Prostoperiodično raspodeljeni namotaj. Fluks, elektromotorna i magnetopobudna sila. Dvofazni ekvivalent, transformacije. Jednačine naponske ravnoteže, rad u ustaljenom stanju, zamenska kola i mehaničke karakteristike.
Sadržaj praktične nastave Uvod u rad u laboratoriji za EM. Pregled osnovne opreme za napajanje EM i merenje relevantnih veličina. Demonstracija principa elektromehaničkog pretvaranja. Uvid u magnetska i strujna kola. Napajanje, pokretanje MJSS, AM i SM i merenje osnovnih električnih i mehaničkih veličina.
Literatura
  1. Slobodan N. Vukosavić, „Electrical Machines“, Springer, New York 10013, USA, 2013., ISBN 978 1-4614-0399-9, Library of Congres 2012944981, 649 pages.
  2. S. N. Vukosavić, Električne mašine, Beograd, Srbija: Akademska misao, 2012, Univerzitet u Beogradu.
  3. Elektronski udžbenik, http://masine.etf.rs/knjiga.pdf
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja, 15 časova auditornih vežbi, 14 časova pokaznih laboratorijskih vežbi. Rad sa studentima 1:1 u toku 4 sata konsultacija svake nedelje.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 25
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 30
Projekti 0
Kolokvijumi 25
Seminari 0